Ønsker frister for saksbehandling i PPT

Onsdag 1. juni kom innstillingen fra Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité om Riksrevisjonens undersøkelse av spesialundervisningen i grunnskolen.

Komiteen mener Kunnskapsdepartementet bør vurdere forslag om lovfesting av maksimal behandlingstid i PP-tjenesten.

FFO har tidligere bedt om at det innføres en bestemmelse i opplæringsloven som angir saksbehandlingsfrister for når utredning av elever med særskilte behov senest skal foretas, på samme måte som pasientrettighetsloven hjemler i dag i forhold til rett til behandling. Dette har FFO trukket frem blant annet i kjølvannet av Midtlyngutvalgets utredning og merknaden til Meldt. St. 18 Læring og mestring, som nå ligger til behandling i utdanningskomiteen.

– Det er gledelig at vi får støtte fra kontroll- og konstitusjonskomiteen på en sak vi har løftet ved flere anledninger nå. Lang saksbehandlingstid i PP-tjenesten går bare utover én part, og det er eleven. Vi var skuffet over at dette ikke ble forslått i stortingsmeldingen, og vi håper at utdanningskomiteen kan se til denne innstillingen og komme til samme konklusjon i sin behandling; at saksbehandlingsfrister i PP-tjenesten bør lovfestes, sier rådgiver Ove Helset på ffo.no.
Kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling