Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring: Starthjelp – om familie og mestring

er et forebyggende og helsefremmende opplæringstilbud. LMS-tilbudet er for foreldre som nylig har fått barn med nedsatt funksjonsevne eller kronisk sykdom, og som vil ha behov for tett oppfølging fra helsevesenet framover.

LMS-tilbudet er det lagt til rette for formidling av informasjon og kunnskap om de muligheter og rettigheter som familien har, om det å mestre familielivet, foreldrerollen og hverdagen, og for utveksling av erfaringer. Tilbudet representerer også et møtested mellom foreldre og fagpersoner fra ulike deler av hjelpeapparatet, og mellom foreldre som er i lignende situasjon.

Arrangørene, som er både fagpersoner og brukerrepresentanter, tilrettelegger for veiledning og støtte ved å tilby informasjon, fagkunnskap og erfaringskompetanse, med vekt på familieperspektivet. Målet er å bidra til å styrke deltakernes forståelse, innsikt og kunnskap om deres nye situasjon.

Mer informasjon om starthjelp

Informasjonsfilm om starthjelp

Facebook
Twitter
LinkedIn