Skal forske på habilitering og rehabilitering

Det etableres nå et tverrfaglig forskningsmiljø innen habilitering og rehabilitering. Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig for forskningssenteret som skal utvikle kompetanse og forskning av høy kvalitet på utvalgte områder.

Prosjektet heter «Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services» (CHARM). Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom flere enheter ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo, Sunnaas sykehus, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Oslo kommune. Professor Cecilie Røe ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved OUS er prosjektleder.

– Rehabilitering foregår på tvers av fagområder og nivåer. Dette senteret er en tverrfaglig og bred satsning, samtidig som det skal være klinikknært, uttaler hun i en artikkel fra OUS.

– En milepæl!

Forskningsmiljøet skal gjennom tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming utvikle kompetanse og forskning av høy kvalitet på utvalgte områder. Fem spesifikke prosjekter settes i gang. Prosjektene vil kretse rundt følgende tema; sektorovergipende re/habiliteringsforløp ved hjerneskader fra tidlig til sen fase, omfattende intervensjoner i nærmiljøet for eldre med sub-akutt tap av funksjonell atferd, evaluering av spesialisert habilitering og brukermedvirkning hos voksne med komplekse funksjonshemninger, rehabiliteringsprosesser, intervensjoner og tjenester for barn med funksjonshemninger, deltakelse, mål og prosessevaluering på systemnivå.

– Vi er veldig glade for at dette forskningsmiljøet nå er etablert. Det er en milepæl, fordi det finnes lite forskning på effekt av tverrfaglig og tverrsektoriell innsats, som er et sentralt element i alle individuelle re/habiliteringsprosesser. Kanskje må forskningsdesign og metoder utvikles for å få tak i dette, sier divisjonsdirektør Toril Lahnstein i Helsedirektoratet.

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011) slår fast at rehabilitering ikke har den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Det overordnede målet for strategien er å endre dette.

– Etableringen av et tverrfaglig forskningsmiljø innen habilitering og rehabilitering er et viktig bidrag for å heve statusen og bidra til utvikling på fagfeltet, sier Lahnstein.

Les mer om forskningsmiljøet på OUS sitt nettsted.