Nytt grunnbeløp

Årets trygdeoppgjør ble offentliggjort fredag 27. mai, og det nye grunnbeløpet vil bli på 79216 kr,med virkning fra 1. mai. Dette gir en økning på 3575 kr, eller 4,73 prosent.

FFM kontoret flytter til nye lokaler 2. juni

Kontoret blir derfor stengt mellom 1. -9. juni.

Den nye adressen blir: Smedsvingen 4, 1395 Hvalstad. 1 etg.
Her ønsker vi dere velkommen til nye kontorlokaler i 1.etage etter 9. juni.

De nye telefonnumrene blir lagt ut på nettsiden så fort vi får de bekreftet.

Telefonnummer vi kan nås på mellom 1. – 9. juni:
411 907 02 (Line Wåler) eller 403 26 984 (Arne F. Vogt)

Ny rettighetsportal for unge

Portalen omtaler ni sentrale rettighetsområder for unge mennesker med kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Ungerettigheter.no

Portalen er utarbeidet av foreningen Unge funksjonshemmede

Det er laget egen video som presenterer nettstedet Ungerettigheter.no, den gir en oversikt over hvilke tema som presenteres på sida.

På portalen finner du også korte videoer om rettigheter:

Skal forske på habilitering og rehabilitering

Det etableres nå et tverrfaglig forskningsmiljø innen habilitering og rehabilitering. Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig for forskningssenteret som skal utvikle kompetanse og forskning av høy kvalitet på utvalgte områder.

Prosjektet heter «Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models and Services» (CHARM). Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom flere enheter ved Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Høyskolen i Oslo, Sunnaas sykehus, Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK), Funksjonshemmedes fellesorganisasjon og Oslo kommune. Professor Cecilie Røe ved avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering ved OUS er prosjektleder.

– Rehabilitering foregår på tvers av fagområder og nivåer. Dette senteret er en tverrfaglig og bred satsning, samtidig som det skal være klinikknært, uttaler hun i en artikkel fra OUS.

– En milepæl!

Forskningsmiljøet skal gjennom tverrfaglig og tverrsektoriell tilnærming utvikle kompetanse og forskning av høy kvalitet på utvalgte områder. Fem spesifikke prosjekter settes i gang. Prosjektene vil kretse rundt følgende tema; sektorovergipende re/habiliteringsforløp ved hjerneskader fra tidlig til sen fase, omfattende intervensjoner i nærmiljøet for eldre med sub-akutt tap av funksjonell atferd, evaluering av spesialisert habilitering og brukermedvirkning hos voksne med komplekse funksjonshemninger, rehabiliteringsprosesser, intervensjoner og tjenester for barn med funksjonshemninger, deltakelse, mål og prosessevaluering på systemnivå.

– Vi er veldig glade for at dette forskningsmiljøet nå er etablert. Det er en milepæl, fordi det finnes lite forskning på effekt av tverrfaglig og tverrsektoriell innsats, som er et sentralt element i alle individuelle re/habiliteringsprosesser. Kanskje må forskningsdesign og metoder utvikles for å få tak i dette, sier divisjonsdirektør Toril Lahnstein i Helsedirektoratet.

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering (2008-2011) slår fast at rehabilitering ikke har den posisjon og prestisje i helse- og omsorgstjenesten som de overordnede helse- og velferdspolitiske målene tilsier. Det overordnede målet for strategien er å endre dette.

– Etableringen av et tverrfaglig forskningsmiljø innen habilitering og rehabilitering er et viktig bidrag for å heve statusen og bidra til utvikling på fagfeltet, sier Lahnstein.

Les mer om forskningsmiljøet på OUS sitt nettsted.

FFO varsler kamp om fribeløpet

Regjeringen vil senke grensen for hva uføre kan tjene uten avkorting. Landets uføre kan stå foran en dramatisk inntektsnedgang, mener FFO.

I helgen meldte NTB at etter måneder med diskusjoner innad i regjeringen skal lovforslaget om endringer i uførepensjonen omsider være klart, og at det trolig legges frem førstkommende fredag.

NTB meldte at regjeringen går inn for å kutte det såkalte fribeløpet fra dagens nivå på 75.000 kroner til 30.000 kroner, tilsvarende 40 prosent av grunnbeløpet i folketrygden (G). NTB meldte at Arbeiderpartiets regjeringstopper opprinnelig skal ha ønsket en grense på 15.000 kroner, men at intens motstand fra SV og deler av Aps stortingsgruppe skal ha gitt resultater.

FFO reagerte med skuffelse på saken.
En fjerning av retten til friinntekt på inntil 1G vil først og fremst føre til at mange uføre får lavere inntekt. Arbeidsinnsatsen mange uføre yter i dag, vil verdsettes mindre. Dessuten vil uføres deltakelse i arbeidslivet trolig gå ned og reduksjonen av friinntekten vil oppleves som mindre fleksibel og vanskeligere å håndtere blant landets uførepensjonister.

– Forslaget er bedre enn utgangspunktet, men allikevel utrolig skuffende. Dette blir det kamp om. Fribeløpet gjør at mange uføre har en liten fot inne i arbeidslivet. Når denne friinntekten kuttes, vil mange få redusert denne tilknytningen til arbeidslivet, sier assisterende generalsekretær Jarl Ovesen på ffo.no, les hele artikkelen der.

Les også: Ny uføreordning – oppfølging av Uførepensjonsutvalgets innstilling

regjeringen kutter fribeløpet til uføre

Underskriftskampanje: Ikke tillat regjeringen å kutte i fribeløpet til uføre

Kurs i søknadsskriving

Likemannsutvalget i FFM holder kurs i søknadsskriving på Skype (internett) onsdag 1. juni kl 1900. Her vil de gå gjennom alt fra hvor man kan få penger, hvem som er inne i søknadsprosessen, hvordan man skriver søknader, hva er en god søknad og mye mer.

Opplæring i Skype

Trenger noen opplæring i hvordan man kommer seg på Skype er det bare å ta kontakt med oss, så hjelper vi dere. Det er veldig enkelt å bruke, vi i likemannsutvalget bruker Skype som fast møteplass for våre møter. Også Sentralstyret har møtene sine der. Vi kan både snakke der og dele dokumenter.

Kurs

Det vi i likemannsutvalget ser for oss er at vi kjører en kursdel før sommeren. Så kommer fristen for innsending av likemannssøknader 1 september. Vi i likemannsutvalget går gjennom søknadene og innkaller til den siste kursdelen i slutten av september/begynnelsen av oktober. Da har vi sendt tilbake de søknadene vi ikke kan godta og vi gjennomgår alt under Skype-møtet slik at fylkene har muligheten til å rette opp søknadene, samtidig som andre fylker også lærer noe av eksemplene vi tar for oss.

Vi tror at slike kurs kan være med på å høyne andelen likemannsmidler vi får inn til foreningen, og dermed øke aktiviteten i både lokale og sentrale ledd. Derfor håper vi at så mange som mulig medler seg på kursene våre. Alle kan delta, man trenger ikke å være leder i fylkesforeningen for å kunne være med. Blir det mange deltakere deler vi oss opp i to grupper og kjører to kurs før sommeren.
For å lage et kurs som er skreddersydd for deltakerne ønsker vi at de som måtte ha spørsmål eller ønsker om innholdet, sender inn disse til oss før kurset, slik at vi har muligheten til å tilpasse opplegget det dere ønsker å lære mer om. Gjerne så fort som mulig til :

likemannsutvalget@ffm.no
Med vennlig hilsen
Kari, Maria, Laila og Guro.
Likemannsutvalget FFM

Mer tilgjengelige valglokaler

Kommunal- og regionaldepartementet har bidratt i utviklingen av nye valgavlukker og valgurner som er universelt utformet. Det har vært stor interesse for utstyret og 173 kommuner har bestilt nytt valgutstyr før høstens valg.

– Dette er svært gledelig og viser at mange kommuner tar utfordringen med å tilrettelegge valglokaler på alvor, sier kommunikasjonssjef Liv Merete Wiker i kommunal- og regionaldepartementet.

Valgutstyret består av valgavlukke, valgurne og et skiltprogram som blant annet inkluderer ledeteip, roll-ups og skiltholdere. God merking og tydelig informasjon er viktig i valglokalet, slik at alle velgere er trygge på hva de skal gjøre.

– Det er viktig at alle velgere, uansett funksjonsnivå, opplever at valglokalene er tilgjengelige, gjenkjennelige og attraktive. Både valgloven og den nye diskriminerings– og tilgjengelighetsloven setter krav til god tilgjengelighet, og dette utstyret bidrar til å oppfylle dette kravet, sier Wiker.

Løsningen ble testet ut i utvalgte kommuner ved stortingsvalget i 2009, og fikk da gode tilbakemeldinger av både velgere og valgmedarbeidere. Det nye valgutstyret har også fått priser og oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt. I mars 2010 vant designerne og departementet blant annet "Design for alle"–prisen fra Norsk Designråd.

Kommunal- og regionaldepartementet har inngått en rammeavtale på vegne av kommunene om produksjon av valgutstyret. Selskapet REform AS vant anbudskonkurransen, og er nå i gang med å produsere valgutstyret.

Les hele pressemeldingen på: Kommunal- og regionaldepartementets nettsider

FFMs landsmøte 2011

FFMs landsmøte og muskeldager 2011 ble avholdt på Rica Nidelven Hotell i Trondheim 6. – 8. mai og markerte 30 årsjubileet til foreningen. Ved festmiddagen ble det også delt ut pris og æresmedlemsskap til Tone I.Torp og Patricia Melsom, for deres mangeårige innsats for foreningen.

Landsmøte

FFMs landsmøte 2011 ble avholdt på Rica Nidelven Hotell i Trondheim 7. mai og markerte 30 årsjubileet til foreningen. Som tidligere år slo foreningen sammen årets landsmøte med kurs for medlemmer. Denne gangen ble det holdt Kvinnekurs og ADL-kurs, med bidrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Fokuset for begge kursene var praktiske tips og erfaringsutveksling, å møte andre i samme situasjon og likemannsarbeid. Det ble også gitt mulighet til å teste ut ulike hjelpemidler som utstillere hadde med seg.

Begge kursene var fullbooket, og flere deltakere ga uttrykk for å være fornøyde med det faglige og sosiale innholdet.

Protokoll fra FFM`s Landsmøte

Foredrag fra Landsmøte v/Irene Lund, Nevromuskulært kompetansesenter.

30 års jubileum

Selve landsmøtet ble avholdt på lørdagen, og etterpå var det klart for festmiddag, hvor vi skulle feire oss selv med god mat og underholdning. Etter tale fra styreleder Arne Vogt, ga han ordet til Asbjørn Gausdal som var kveldens toastmaster. Han ledet oss gjennom en hyggelig kveld med diktopplesning og små anekdoter, innimellom underholdning fra FFM Nordland ved Inger Helene Sydnes og FFMU ved deres sentralstyre.

Ved festmiddagen ble det også delt ut pris og æresmedlemsskap til Tone I. Torp og Patricia Melsom, for deres mangeårige innsats for foreningen, med påfølgende takketaler.

Etter middagen var det opptreden med The Good Times v/Tommy Anderssen, som spilte gitar og sang, mens folk hygget seg utover natten. Det var en del trøtte ansikter å skue ved frokostbordet dagen etter…

Vi vil avslutningsvis berømme hotellpersonalet for deres imøtekommenhet og serviceinnstilling. De sto på og gjorde alt for at alle skulle få et fint opphold.

Trygdeoppgjøret startet 13.mai

Partene i trygdeoppgjøret møttes fredag 13. mai for overrekkelse av kravet til regulering av folketrygdens grunnbeløp (G).

FFO forhandler sammen med Norsk Pensjonistforbund, LO, SAFO, Unio, YS og Akademikerne på vegne av landets alders- og uførepensjonister. Motparten er staten, representert ved arbeidsminister Hanne Bjurstrøm.

Retningslinjene for trygdeoppgjøret slår fast at G hvert år skal reguleres i takt med lønnsutviklingen i samfunnet for øvrig. Siden lønnsutviklingen for året vi er inne i naturlig nok ikke er kjent enda, må denne reguleringen nødvendigvis gjøres ut fra et anslag, som fremkommer i Revidert nasjonalbudsjett. Dette innebærer at det samtidig kan vise seg i etterkant av oppgjørene at G er underregulert. Derfor sier også retningslinjene at G skal justeres for fjorårets underregulering hvert år.

Hva skjer etter trygdeoppgjøret?
Etter at trygdeoppgjøret er ferdig gjennomført, skal selve beslutningen om regulering av folketrygdens grunnbeløp gjøres av Regjeringen. Nytt av året er det dermed at denne beslutningen ikke lenger tas av Stortinget, en endring som følger av pensjonsreformen. Derimot er det fortsatt Stortinget som skal gjøre bevilgningen som følger av Regjeringens beslutning om G-regulering.

G- reguleringen vil imidlertid fortsatt bli gjort gjeldende fra 1. mai, slik det alltid har vært gjort.
Kilde: www.ffo.no

Engasjere deg i trygdeoppgjøret?
abcnyheter.no

FFO på høring om ny helselov

I stortingets Helse- og omsorgskomite 10.mai, ba FFO om at kommuner og helseforetakene pålegges å etablere et sammenhengende habilitering- og rehabiliteringstilbud til ulike grupper av kronisk syke og funksjonshemmede.

– Vi frykter at den nasjonale helse- og omsorgsplanens sterke fokusering på helsetjenester og kommunalt selvstyre vil svekke mulighetene for å realisere intensjonen i samhandlingsreformen, og øke mulighetene for større geografisk ulikhet i tilgangen på kommunale helse- og omsorgstjenester og tjenester til praktisk bistand, sier Jarl Ovesen, assisterende generalsekretær i FFO på ffo.no.

Les hele artikkelen og last ned merknaden på ffo.no