– Svikter brukernes rettssikkerhet og behov

Forslaget til nye kommunal helse- og omsorgstjenester ble lagt frem 8.4.2011 . FFO mener Regjeringen prioriterer kommunal frihet fremfor brukernes rettssikkerhet.

Det var knyttet stor spenning til regjeringens oppfølging av alle protestene som kom i høringsrunden i forhold til klageinstituttet, der Regjeringen prioriterte kommunal selvstyre og autonomi fremfor brukernes rettssikkerhet. I det fremlagte lovforslaget foreslår Regjeringen at Fylkesmannen som hovedregel ikke skal endre kommunale vedtak, men det åpnes for at det unntaksvis kan endres. Det fremstår dermed som ganske uklart hva konsekvensene av dette vil være.

– Dette bekymrer oss sterkt. For FFO er det en avgjørende rettsikkerhetsgaranti at Fylkesmannen kan overprøve kommunenes vedtak, og fatte nytt vedtak. Dette er helt avgjørende for at brukerne skal sikres gode og nødvendige tjenester i tråd med sine behov, det vil si å få sine rettigheter i praksis, sier Arum.

Et annet moment i lovforslaget som bekymrer FFO er at kommunale tjenester kan ytes av personale uten profesjonskompetanse.

– For å få faglige kompetente tjenester, mener FFO at det må stilles krav til nødvendig helse- og omsorgspersonell og faglig kompetente tjenester. Vi er redd for at kommunene får en fleksibilitet som gjør at tjenestene til brukerne kvalitetsmessig blir for dårlig, sier Arum.

Som allerede annonsert, sier Regjeringen i lovforslaget NEI til rettighetsfesting av brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Dette er svært skuffende, mener FFO.

– Retten til BPA er en kamp vi har ført i mange år. Funksjonshemmede og kronisk syke lever ikke lenger sine liv i institusjoner. De bor i egne boliger og har ansvar for egen hverdag. Det burde være en selvfølge at de selv får anledning til å bestemme hvordan assistansen organiseres. Et aktivt samfunnsliv krever at en må vite at hjelpen kommer når en selv har bestemt det, ikke når det passer inn i den kommunale hjemmetjenesteturnusen. Det må bli slutt på at funksjonshemmede skal umyndiggjøres av det offentlige, sier Liv Arum.
Kilde: www.ffo.no