FFMs skrapelotteri

Til Aktiv uke for ungdom

Hoved- og støttemedlemmer i FFM vil i slutten av juni motta en forsendelse med skrapelodd.

Vi håper at dere også i år ønsker å støtte foreningens arbeid ved å selge disse loddene eller evt.kjøpe dem selv. Foreningen baserer i hovedsak sin virksomhet på medlemskontingent og offentlige tilskudd.

Offentlige tilskudd gis i stor grad i form av øremerkede midler, til prosjekter, likemannsarbeid eller voksen-opplæring (kurs). Det er derfor begrenset hva vi har av ”frie” midler som kan brukes til medlemsrettet aktivitet.

De inntekter vi får fra et landsomfattende lotteri er derfor et svært kjærkomment tilskudd som kan brukes til å øke vår aktivitet til medlemmenes beste.

Reservasjon mot loddsalg

Det er ikke alle som har anledning til eller ønsker å være med på loddsalget, og det er full forståelse for dette i FFM.

Ved ønske om å reservere seg fra loddsalg, send beskjed/epost innen 10.april til Unni Tangerud.

(man trenger kun å reservere seg en gang for å slippe å få tilsendt lodd)

Stolthetsparaden 2011 – Stolt, sterk og synlig folkemønstring,

Etter de tre siste årenes suksess med Stolthetsparaden er det duket for ny parade, av og med funksjonshemmede. Lørdag 18. juni 2011 ruller paraden nok en gang gjennom Oslos gater, med plakater, musikk og slagord.

Noen tror kanskje det er et protest-tog. Så feil kan man ta. Når Stolthetsparaden 18. juni marsjerer ned Oslos paradegate, setter vi ikke bare ny deltagerrekord. Vi skal for alvor spre glede og optimisme, og vise funksjonshemmedes rettmessige plass i samfunnet. Vi roper et rungende ”JA”. Husk; vi er ikke svake og underlegne, men vil bare styre vårt eget liv og vår hverdag – uansett vær og føreforhold.

Etter de tre siste årenes suksess med Stolthetsparaden er det duket for ny parade, av og med funksjonshemmede. Lørdag 18. juni 2011 ruller paraden nok en gang gjennom Oslos gater, med plakater, musikk og slagord.

Målet med paraden er at funksjonshemmede skal synes godt i hovedstadens bybilde, og vise oss som de stolte, sterke og synlige borgerne vi er.

Vi deler også ut årets Stolthetspris til en ennå ikke navngitt mottaker. Prisen tildeles en person eller en gruppe som har gjort en spesiell innsats for å rive samfunnsskapte barrierer for personer med funksjonsnedsettelser. I 2010 fikk Tove Brandvik Stolthetsprisen for sitt bidrag til å bryte ned barrierer for funksjonshemmede i Norge. I 2009 fikk Inge Husmo prisen for sin utrettelige kamp for retten til å bruke Borgerstyrt personlig assistanse (BPA) til også å være far for sine barn, året før ble prisen tildelt Mari Storstein for sitt arbeide mot IPLOs-registeret.

I Stolthetsparaden skal vi synliggjøres. Hindringer stenger oss ute fra mange arenaer, og gjør oss dermed også ofte usynlige. Stolthetsparaden skal vise at vi både er stolte, sterke og godt synlige. Vi understreker at Stolthetsparaden ikke er et demonstrasjonstog, men en parade med JA-paroler.
I Chicago, USA er det en årlig ‘Disability Pride Parade’, som samler rundt 3000 mennesker med funksjonsnedsettelser. Stolthetsparaden er kanskje beskjeden i sammenligning, men er like fullt Norges største parade av og med funksjonshemmede.
(read less)

Målet med paraden er at funksjonshemmede skal synes godt i hovedstadens bybilde, og vise oss som de stolte, sterke og synlige borgerne vi er.

stolthetsparaden på facebook

Vil tilby preimplantasjonsbehandling i Norge

Par som har risiko for å overføre en alvorlig eller dødelig sykdom til eventuelle barn, kan søke om å få assistert befruktning med genetisk undersøkelse av de befruktede eggene før de settes inn i livmoren (PGD). Slik behandling gis i dag kun i utlandet. Det ønsker Helsedirektoratet å endre på.

Helsediretoratet anbefaler endring

I dag må par som får tilbud om slik behandling reise til utlandet for å få nødvendig hjelp. I perioden 2004 til 2009 fikk 97 norske par tillatelse til å få utført slik behandling i utlandet. I sin evaluering av bioteknologiloven anbefaler Helsedirektoratet at ordningen bør endres. I første omgang anbefaler direktoratet at det opprettes et nasjonalt kompetansesenter for PGD for å følge opp par som får utført slik behandling i utlandet bedre. På sikt anbefaler direktoratet at all nødvendig PGD-behandling skal gis i Norge. Les direktoratets rapport her.

Les hele artikkelen på Frambu.no

Les mer om PGD hos Bioteknologinemnda.

Frambu opptatt av gode ordninger for pårørende

Kaasa-utvalget utreder for tiden mulige ordninger for økonomisk kompensasjon for pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Frambu har engasjert seg i dette arbeidet og sendte nylig en rekke innspill til utvalget.

Videreformilder pårørendes erfaringer og behov

Ettersom mange av diagnosene Frambu er kompetansesenter for medfører betydlig grad av omsorg, vet vi mye om hvilke behov pårørende til personer med slike diagnoser har. Vi tok derfor i høst kontakt med utvalgets leder og ba om å få delta i arbeidet. Det resulterte i invitasjon til en dialogkonferanse for brukerorganisasjoner og forskningsmiljøer i slutten av november 2010. Her deltok sosionom Lise Beate Hoxmark aktivt. Hun har også innhentet innspill fra foreninger og enkeltpersoner underveis.
– Frambu er spesielt opptatt av å få frem at mange pårørende til personer med medfødte sjeldne tilstander har en omfattende og langvarig omsorgsfunksjon overfor sitt familiemedlem og at sjeldenheten i seg selv kan komplisere hverdagen ytterligere. Omsorgslønn, pleiepenger og hjelpestønad er viktige ordninger for mange av disse familiene. For noen er det en avgjørende del av livsgrunnlaget, understreker hun.

Les hele artikkelen: www.frambu.no

FFO og AntrozoologiSenteret søker hundeeiere i Akershus som ønsker å trene hunden sin til å bli en enda større nytte i hverdagen.

Prosjektet ”Assistansehund” har gjennom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon blitt innvilget 267.000,- i prosjektstøtte fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering. Det skal rekrutteres 10 funksjonshemmede deltakere som får hjelp til utdanning av egen hund, som ledd i å bidra til økt mestring, økt selvfølelse, økte sosiale interaksjoner og praktisk hjelp i hverdagen.

Mer informasjon, påmelding:

Prosjektet assistansehund

Hundeeiere søkes

Rekruttering Norge på langs

24. april starter kampanjen Rekruttering Norge på langs i regi av Norges idrettsforbund. Målet er å rekruttere 500 flere funksjonshemmede til idretten i løpet av 2011.

Per Christian Brunsvik og Steinar Andreassen Jensen skal håndsykle de 2500 kilometrene fra Lindesnes til Nordkapp.

På turen som varer fra 24. april til 30. juni er det lagt opp til en massemobilisering av av idrettslag, idrettskretser, kommuner og fylkeskommuner for å få flest mulig funksjonshemmede i aktivitet. NIF har også en en god dialog og et tett samarbeid med særforbundene som har det formelle ansvaret for målgruppen.
Norges idrettsforbund vil ha en rekke større og mindre rekrutteringsarrangement, seminarer, kurs og ulike markeringer i løpet av den drøyt to måneder lange turen på vei til Nordkapp.
Det blir også en del arrangement tilknyttet Rekruttering Norge på langs både før og etter turen i 2011.

Bli med på BPA-markering fredag 18. mars

Fredag 18.mars leverer Mitt Liv alliansen sitt krav om rettighetsfesting av BPA til helse- og omsorgsdepartementet. Alle som kan og vil delta er velkomne!

Mitt Liv alliansens (NHF, NFU og ULOBA) felles krav om en individuell rettighetsfesting av BPA er i en avgjørende fase i og med at endelig forslag til ny kommunal helse- og omsorgslov skal sendes Stortinget for behandling før påske.

Fredag 18. mars kl. 14.00 stiller vi utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo for å overrekke underskriftene med krav om rettighetsfesting av BPA. Jo flere vi er, jo vanskeligere blir det å overse oss. Bli med og sørg for at vi blir hørt!

Du som støtter saken, men som bor for langt unna, eller av andre grunner ikke kan delta, kan bidra ved å oppfordre alle du kjenner til å skrive under på oppropet: Gå til kampanjesiden og signer nå.

Bli med på markeringen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet i Oslo, Einar Gerhardsens plass 3 (S- blokken/Regjeringskvartalet), fredag 18 mars kl. 14.00.

Les mer om Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

FFM ønsker velkommen til Muskeldager 2011 og feiring av 30 års jubileum

Det blir to kurs i år: "Kvinnekurs" og "ADL kurs". Det er plass til 20 stykker på hvert kurs, så vi anbefaler dere å være raskt ute med påmelding.
I Anledning FFM`s 30 års jubileum vil det bli en festmiddag lørdag kveld. Påmeldingsfrist: 31.mars 2011

Kvinnekurset:

Kurset vil sette fokus på det å være kvinne og muskelsyk. Gjennom møte med andre i samme situasjon, likemannsarbeid, foredrag og praktiske tips vil kurset bidra til at kvinner med muskelsykdom får en enklere hverdag, økt selvtillit og mestringsevne. Gjennom bedre kjennskap til begrensninger og muligheter vil de får mer kontroll over sin egen livssituasjon.
Vi vil skape resurssterke kvinner som kan stille opp som likemenn for andre i samme situasjon.

ADL:

Gi kunnskap om ulike tiltak som kan gjøre det lettere å delta i livet. Det vil bli lagt vekt på prosessarbeid: informasjon med påfølgende gruppearbeid, slik at den enkelte kan få innsikt i egen situasjon og lære av de løsninger andre har funnet. Det vil bli lagt til rette for at man skal få prøve ulike hjelpemidler i en trygg setting, for å våge å se nye muligheter for deltakelse.

Begge kursene varer fra 7. – 8. mai. Programmet er lagt opp til at man kan være med på både kurs og landsmøtet.
Både delegater til landsmøtet og medlemmene for øvrig blir invitert til å delta på kursene.

Last ned:
Invitasjon

program

påmeldingsskjema

Team WWW: Vil du bli med i brukertest-teamet?

MediaLT inviterer funksjonshemmede til Team WWW. Teamet skal være med på testing av nettsteder/tjenester. Arbeidet er naturligvis lønnet.

MediaLT tilbyr ekspertvurderinger av tilgjengelighet og universell utforming. Vi arrangerer også brukertester. Nettopp brukertester ønsker vi nå å tilby alle som ønsker det i større grad enn tidligere. Dette skal vi få til gjennom Team WWW.

Vi håper at Team WWW vil bli et av verdens desidert beste testlag! MediaLT vil gi teamet spesiell opplæring, og sammen skal vi hjelpe både oss selv og andre til å få en brukervennlig verdensvev!

Hvem kan bli med i Team WWW?

Vi søker team-deltakere i alle aldre med nedsatt funksjonsevne. Spesielt de som kan ha problemer med å bruke nettsider dersom det ikke er tatt hensyn til universell utforming / tilgjengelighet. Eksempler på funksjonshemninger:

 • Blind
 • Sterkt svaksynt
 • Bevegelseshemmet (særlig nedsatt håndfunksjon)
 • Dysleksi (eller annen lesehemning)
 • Hørselshemmet
 • Nedsatt kognitiv funksjonsevne

Du må kunne bruke web og vanlige funksjoner i de hjelpemidlene du

Arbeidssted og godtgjørelse

De fleste oppdragene kan gjøres fra egen maskin. Du kan selv velge om du ønsker å takke ja eller nei til hver enkelt jobb, men svarer du ja må MediaLT naturligvis kunne stole på at du utfører jobben til avtalt tid.

I noen tilfeller kan det kreves spesielle sikkerhetsrutiner. Dette kan bety at testing må skje i MediaLTs lokaler eller ute hos våre kunder.

Du får en fast avtalt pris pr. jobb. Timelønnen vil ligge rundt kr. 500, men helt nøyaktig timelønn vil variere noe avhengig av hvor raskt du jobber.

Kick off

Så snart Team WWW er sammensatt vil vi samle dere til en "kick off" der vi skal bli kjent og informere om hvordan testing etc. skal skje i praksis.

Samlingen blir i MediaLTs lokaler, men vi vil forsøke å finne løsninger for de som ikke har anledning til å komme pga. lang reisevei, funksjonshemning etc.

Spørsmål og søknad

Vil du være med på dette kan du skrive en epost som inneholder:

 • Litt info om deg selv
 • Hvorfor egner du deg som tester?
 • Eventuelt hvilke hjelpemidler du bruker
 • Eksempler på nettsteder/tjenester du bruker i dag
 • Hvor mye tid du tror du har disponibelt pr. uke.

Send epost til:

Morten Tollefsen

Ring Morten hvis du har spørsmål: 908 99 305