“Samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger”

Det etableres en felles ledelse og fellesfunksjoner som omfatter alle kompetansesentrene i "sjeldenfeltet".

Det etableres en felles ledelse og fellesfunksjoner som omfatter alle kompetansesentrene i "sjeldenfeltet".Denne samorganiseringen utgjør den nye nasjonale kompetansetjenesten for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemminger. Fellesledelsen er foreslått plassert i Helse Sør-Øst RHF – Oslo Universitetssykehus. Anbefalingene inkluderer også endringer i det nåværende nasjonale kompetansesystemet for døvblinde.

Kompetansetjenesten skal styres gjennom et system med rammeavtaler og ledelses- og samarbeidsavtaler for enheter utenfor OUS. Kompetansetjenesten skal være livsløpsorientert og gi tilbud til pårørende og fagpersoner i brukers nærmiljø. Tjenesten skal, etter vedtak i HOD, også kunne gi tilbud til brukere som i dag ikke er tilknyttet et kompetansesenter.Tjenesten skal samhandle med ulike spesialiteter i ulike etater både i spesialisthelsetjenesten og med andre statlige og kommunale etater. Kompetansen i dagens kompetansesentre skal ivaretas og videreutvikles.

Les hele artikkelen: Nevromuskulært kompetansesenter i Tromsø