Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander

Flere nevromuskulære diagnoser har kommet på listen i løpet av 2010

I § 1 i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom" listes det opp 14 sykdommer eller tilstander som gir grunnlag til refusjon etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd. Den første av disse fjorten er "Sjeldne medisinske tilstander (SMT)". Helsedirektoratet er ansvarlig for en liste (SMT-listen) som navngir hvilke tilstander dette gjelder. Listen oppdateres årlig pr. 1. januar.
Last ned Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander pr 11.05.2010Helsedirektoratet.no

Mer informasjon om hvordan få stønad, takster, frikort osv. på: Helfo.no

HELFO har i disse dager sendt brosjyrer og plakater til alle landets tannleger. Der fremgår det hvilke grupper som har rett til støtte fra folketrygden.