Rettighetssenter med unik kompetanse

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon, senteret har opparbeidet seg en unik portefølje innen velferdsjuss.

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon. Etter det har telefonene strømmet på, og i snitt har juristene besvart 1400 henvendelser i året. Senteret har opparbeidet seg en unik portefølje innen velferdsjuss. Henvendelsene dokumenterer et stort rettshjelpsbehov på dette området, og brukes også som dokumentasjon i FFOs interessepolitiske arbeid.
I tillegg til å svare på telefoner og e-post, er rapportskriving en viktig oppgave for FFOs jurister. I skrivende stund har rapporten Hvor skal grensen gå? nettopp fått mye oppmerksomhet i media, deriblant TV2 Nyhetene. Rapporten tar for seg en rekke alvorlige tilfeller av feil og svikt i NAV, og foreslår en rekke tiltak som kan styrke brukernes rettssikkerhet.

Et system som svikter

– Helt siden NAV-reformen ble satt ut i praksis har vi merket en økning i antall henvendelser som ikke først og fremst handler om juss, men om et system som svikter. Sakene er ofte kompliserte, og kan ikke alltid løses ved å vise til en paragraf eller henvisning videre, sier FFOs juridiske rådgivere Anne Therese Sortebekk og Heidi Sørlie-Rogne, som fortsetter:
– Det er mange saker vi godt kunne tenke oss å gå mer i dybden av, men tiden og kapasiteten strekker ikke til. For enkelte kan det å skrive en klage være en stor barriere. I slike tilfeller skulle vi gjerne ha bidratt mer, men på nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke anledning til det.

Utover det årlige paraplytilskuddet fra regjeringen, får ikke FFO ekstra økonomisk drahjelp til å drifte Rettighetssenteret. Dette er noe FFO ønsker på sikt, og i flere år har vi bedt om at Rettighetssenteret må bli finansiert av Justisdepartementet. Dette er et ønske som fortsatt ikke er oppfylt. Fra å være fire, er det i dag jurister i 1,7 prosent stilling som skifter på å besvare henvendelser. Åpningstiden er også redusert fra fire til tre dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Til tross for dette besvarer senteret like mange henvendelser nå som før, men juristene har mindre tid til å hjelpe hver enkelt. Pågangen av henvendelser viser at behovet for rettshjelp innenfor velferdsrettens områder er stort.

Storm av henvendelser

Det erfarte Sortebekk og Sørlie-Rogne også under et nettmøte på TV2 i mai. I løpet av en time mottok de henvendelser fra 350 personer, ofte med flere underspørsmål, fra seere over hele landet. FFOs juristene rakk å svare på 43 av spørsmålene.

– Det er mange som opplever å ikke få innfridd rettighetene sine i møte med hjelpeapparatet. Det er noe vi kjenner godt til gjennom arbeidet ved Rettighetssenteret. Men at påtrykket skulle være så stort som det var under nettmøtet kom også overraskende på oss. Vi er redd dette bare er toppen av et isfjell, sier Sortebekk og Sørlie-Rogne.
Mange av henvendelsene juristene får handler om at kommunene ikke innfrir rettighetene som funksjonshemmede og kronisk syke har krav på. Opplæringsloven og lov om sosiale tjenester er blant de lovene som oftest blir brutt.

– Ta kontakt!

Selv om FFOs jurister har travle dager på Rettighetssenteret vil de gjerne høre fra medlemmer i FFOs eierorganisasjoner. Har du opplevd å ikke få innfridd en rettighet eller er du i tvil om hva du har rett på, ta kontakt for en oppklarende samtale.

FFOs Rettighetssenter besvarer henvendelser på telefon 96 62 27 60 mandag, tirsdag og onsdager mellom kl. 10 – 14. I tillegg svar de på e-post sendt til rettighetssenteret@ffo.no.

Tekst og foto: Anette Skomsøy, informasjonsrådgiver i FFO.