Lovforslag på høring

FFO manet til massemobilisering mot forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som var tema på en høringskonferanse 24. november. – Jo mer vi har lest, desto mer bekymret blir vi. Mange av forslagene vil svekke rettssikkerheten til funksjonshemmede og kronisk syke. Lovforslaget er langt fra det vi forventet i forhold til samhandlingsreformen, sa Jarl Ovesen i sitt åpningsinnlegg.

Kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven skal slås sammen til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er utfordrende, og FFO har mange runder å gå internt og med medlemsorganisasjonene før vi skal avgi høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 18. januar 2011.

Som en oppfølgning av høringskonferansen på onsdag vil det bli sendt ut infobrev til medlemsorganisasjonen og fylkes-FFO der vi utdyper forslagene som vil få de største konsekvensene for brukerne.

Klageadgangen svekkes

Juristene ved FFOs Rettighetssenter har gått igjennom lovforslagene, og karakteriserer noe av det som hårreisende. Dette handler blant annet om en svekkelse av medvirkningsbestemmelsen, og at klagemuligheten til klageinstanen vil bli svekket.

I dag kan brukere som ikke får innfridd sine rettigheter i kommunen de bor i sende en klage til Fylkesmannen, som igjen kan overprøve kommunens vedtak. I forslaget som nå er sendt på høring vil Regjeringen frata Fylkesmennene muligheten til å gjøre nye vedtak, det vil si overprøve kommunene. Dette opprører FFO, som mener dette er et alvorlig angrep på rettigheter man har i dag.

Les hele saken på ffo.no