Automatisk frikortordning i 2011

1. juni 2010 ble det innført en ny automatisk frikortordning for egenandelstak 1. Fra 2011 blir alle egenandeler registrert automatisk, også egenandeler fra pasientreiser med rekvisisjon. Kvitteringskort for egenandeler vil derfor ikke lenger benyttes.

Fra 1. januar 2011 utvides den automatiske ordningen til også å gjelde pasientreiser med rekvisisjon. Dette innebærer at egenandeler for alle pasientreiser, både med og uten rekvisisjon, nå automatisk registreres inn i frikortgrunnlaget. Merk at det ikke er noen endring på selve refusjonsordningen, der pasienten ordner og betaler for en pasientreise selv. Da må han/hun fortsatt fylle ut et reiseregningsskjema i etterkant for å få refundert reisekostnadene. Skjemaet skal sendes til Helseforetakenes senter for Pasientreiser ANS. Når reiseregningen blir registrert, vil det bli trukket en egenandel. Egenandelen registreres automatisk i grunnlaget for frikort.

Frikortet skal komme i posten innen tre uker etter at egenandelstaket på 1880 kroner er nådd. Samtidig kommer en oversikt over registrerte egenandeler. Har man betalt mer enn egenandelstaket, blir overskytende beløp automatisk tilbakebetalt. Ved å vise fram frikortet slipper man å betale egenandeler resten av kalenderåret.

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) har en egen telefontjeneste og nettside for å besvare spørsmål om frikort og egenandeler. Ring Frikorttelefonen på nummer 815 70 050 eller se www.helfo.no/frikort.

Fakta om automatisk frikortordning i 2011:

  • I 2011 får du frikortet automatisk i posten når du har betalt 1880 kroner i egenandeler. Betaler du mer, får du det overskytende beløpet tilbakebetalt automatisk.
  • Nytt for 2011 er at egenandeler for pasientreiser med rekvisisjon er inkludert i den automatiske frikortordningen.
  • Siden alt registreres automatisk, vil ikke kvitteringskort for egenandeler brukes lenger.
  • Du bør ta vare på kvitteringer for egenkontroll og dokumentasjon ved eventuelt avvik.
  • Frikortet kommer sammen med en oversikt over alle egenandeler som er registrert på deg, slik at du kan sammenligne disse med egne kvitteringer.
  • Du kan også bestille egenandelsoversikt på www.helfo.no/frikor eller ved å ringe Frikorttelefonen 815 70 050. t
  • Informasjon om diagnoser, medisiner eller helsetilstand registreres ikke.
  • Du kan reservere deg mot den automatiske frikortordningen. Da må du selv ta ansvar for å samle kvitteringer og søke om frikort.
  • Den nye ordningen gjelder kun egenandelstak 1. Du må selv søke om frikort for egenandelstak 2 som blant annet gjelder fysioterapi og enkelte former for tannbehandling. Ring Frikorttelefonen eller se www.helfo.no/frikort for informasjon om hvor du skal sende søknaden.
  • Spørsmål om pasientreiser rettes til Pasientreiser på nummer 05515 eller se www.pasientreiser.no

Les informasjonsbrosjyren fra Helfo her.

Kilde: Rehabinfo.no

Stønad til tannbehandling for personer med sjeldne medisinske tilstander

Flere nevromuskulære diagnoser har kommet på listen i løpet av 2010

I § 1 i "Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom" listes det opp 14 sykdommer eller tilstander som gir grunnlag til refusjon etter Folketrygdloven § 5-6 tredje ledd. Den første av disse fjorten er "Sjeldne medisinske tilstander (SMT)". Helsedirektoratet er ansvarlig for en liste (SMT-listen) som navngir hvilke tilstander dette gjelder. Listen oppdateres årlig pr. 1. januar.
Last ned Diagnoseliste for sjeldne medisinske tilstander pr 11.05.2010Helsedirektoratet.no

Mer informasjon om hvordan få stønad, takster, frikort osv. på: Helfo.no

HELFO har i disse dager sendt brosjyrer og plakater til alle landets tannleger. Der fremgår det hvilke grupper som har rett til støtte fra folketrygden.

FFO vil ha rettighetsfestet omsorgslønn

Fredag 26. november møttes brukerorganisasjoner og medlemmer av regjeringens Kaasa-utvalg til innspillkonferanse.

Fredag 26. november møttes brukerorganisasjoner og medlemmer av regjeringens Kaasa-utvalg til innspillkonferanse. Utvalget har sett på ordninger for pårørende med særlig tunge omsorgsoppgaver, og skal levere sin NOU innen 1. juni 2011.

For at ordningen med omsorgslønn skal bli et reelt alternativ til mennesker som påtar seg omsorgsoppgaver for familiemedlemmer, er det nødvendig med en gjennomgang og klargjøring av rettigheter og plikter til de som mottar omsorgslønn. I dag har ikke de som yter omsorg i hjemmet til familiemedlemmer rett til sykepenger og feriepenger. Dette til tross for at omsorgslønn blir regnet som inntekt etter skatteloven, som det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift av.

les hele artikkelen: www.ffo.no

Rettighetssenter med unik kompetanse

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon, senteret har opparbeidet seg en unik portefølje innen velferdsjuss.

Det har gått ti år siden FFOs Rettighetssenter mottok sin aller første telefon. Etter det har telefonene strømmet på, og i snitt har juristene besvart 1400 henvendelser i året. Senteret har opparbeidet seg en unik portefølje innen velferdsjuss. Henvendelsene dokumenterer et stort rettshjelpsbehov på dette området, og brukes også som dokumentasjon i FFOs interessepolitiske arbeid.
I tillegg til å svare på telefoner og e-post, er rapportskriving en viktig oppgave for FFOs jurister. I skrivende stund har rapporten Hvor skal grensen gå? nettopp fått mye oppmerksomhet i media, deriblant TV2 Nyhetene. Rapporten tar for seg en rekke alvorlige tilfeller av feil og svikt i NAV, og foreslår en rekke tiltak som kan styrke brukernes rettssikkerhet.

Et system som svikter

– Helt siden NAV-reformen ble satt ut i praksis har vi merket en økning i antall henvendelser som ikke først og fremst handler om juss, men om et system som svikter. Sakene er ofte kompliserte, og kan ikke alltid løses ved å vise til en paragraf eller henvisning videre, sier FFOs juridiske rådgivere Anne Therese Sortebekk og Heidi Sørlie-Rogne, som fortsetter:
– Det er mange saker vi godt kunne tenke oss å gå mer i dybden av, men tiden og kapasiteten strekker ikke til. For enkelte kan det å skrive en klage være en stor barriere. I slike tilfeller skulle vi gjerne ha bidratt mer, men på nåværende tidspunkt har vi dessverre ikke anledning til det.

Utover det årlige paraplytilskuddet fra regjeringen, får ikke FFO ekstra økonomisk drahjelp til å drifte Rettighetssenteret. Dette er noe FFO ønsker på sikt, og i flere år har vi bedt om at Rettighetssenteret må bli finansiert av Justisdepartementet. Dette er et ønske som fortsatt ikke er oppfylt. Fra å være fire, er det i dag jurister i 1,7 prosent stilling som skifter på å besvare henvendelser. Åpningstiden er også redusert fra fire til tre dager i uken (mandag, tirsdag og onsdag). Til tross for dette besvarer senteret like mange henvendelser nå som før, men juristene har mindre tid til å hjelpe hver enkelt. Pågangen av henvendelser viser at behovet for rettshjelp innenfor velferdsrettens områder er stort.

Storm av henvendelser

Det erfarte Sortebekk og Sørlie-Rogne også under et nettmøte på TV2 i mai. I løpet av en time mottok de henvendelser fra 350 personer, ofte med flere underspørsmål, fra seere over hele landet. FFOs juristene rakk å svare på 43 av spørsmålene.

– Det er mange som opplever å ikke få innfridd rettighetene sine i møte med hjelpeapparatet. Det er noe vi kjenner godt til gjennom arbeidet ved Rettighetssenteret. Men at påtrykket skulle være så stort som det var under nettmøtet kom også overraskende på oss. Vi er redd dette bare er toppen av et isfjell, sier Sortebekk og Sørlie-Rogne.
Mange av henvendelsene juristene får handler om at kommunene ikke innfrir rettighetene som funksjonshemmede og kronisk syke har krav på. Opplæringsloven og lov om sosiale tjenester er blant de lovene som oftest blir brutt.

– Ta kontakt!

Selv om FFOs jurister har travle dager på Rettighetssenteret vil de gjerne høre fra medlemmer i FFOs eierorganisasjoner. Har du opplevd å ikke få innfridd en rettighet eller er du i tvil om hva du har rett på, ta kontakt for en oppklarende samtale.

FFOs Rettighetssenter besvarer henvendelser på telefon 96 62 27 60 mandag, tirsdag og onsdager mellom kl. 10 – 14. I tillegg svar de på e-post sendt til rettighetssenteret@ffo.no.

Tekst og foto: Anette Skomsøy, informasjonsrådgiver i FFO.

Lovforslag på høring

FFO manet til massemobilisering mot forslaget til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, som var tema på en høringskonferanse 24. november. – Jo mer vi har lest, desto mer bekymret blir vi. Mange av forslagene vil svekke rettssikkerheten til funksjonshemmede og kronisk syke. Lovforslaget er langt fra det vi forventet i forhold til samhandlingsreformen, sa Jarl Ovesen i sitt åpningsinnlegg.

Kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven skal slås sammen til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette er utfordrende, og FFO har mange runder å gå internt og med medlemsorganisasjonene før vi skal avgi høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet 18. januar 2011.

Som en oppfølgning av høringskonferansen på onsdag vil det bli sendt ut infobrev til medlemsorganisasjonen og fylkes-FFO der vi utdyper forslagene som vil få de største konsekvensene for brukerne.

Klageadgangen svekkes

Juristene ved FFOs Rettighetssenter har gått igjennom lovforslagene, og karakteriserer noe av det som hårreisende. Dette handler blant annet om en svekkelse av medvirkningsbestemmelsen, og at klagemuligheten til klageinstanen vil bli svekket.

I dag kan brukere som ikke får innfridd sine rettigheter i kommunen de bor i sende en klage til Fylkesmannen, som igjen kan overprøve kommunens vedtak. I forslaget som nå er sendt på høring vil Regjeringen frata Fylkesmennene muligheten til å gjøre nye vedtak, det vil si overprøve kommunene. Dette opprører FFO, som mener dette er et alvorlig angrep på rettigheter man har i dag.

Les hele saken på ffo.no

Klagen førte ikke fram

Helse Nord opprettholdt vedtaket om at Kurbadet i Tromsø overtar behandlingen av trafikkskadde, ryggmargsbrokk og muskelsyke

Tidligere i høst ble det klart at Helse Nord ville kjøpe rehabiliteringstjenester fra kurbadet i Tromsø, i stedet for Valnesfjord Helsesportsenter.

Valnesfjord Helsesportssenter er uenig med Helse Nord RHF om tildelingen av rehabiliteringstjenester for perioden 2011-2013. De fremmet derfor en formell klage til Helse Nord, les klagen her: Valnesfjorden helsesportsenter

Selv om helseportsenteret klagde på beslutningen, ble de ikke hørt. Mandag kom nemlig beskjeden om at Helse Nord ikke tar klagen til følge på et eneste punkt.

– Vi var vel forberedt på dette, bomben var ikke så stor nå som den var da beskjeden fra Helse Nord kom i høst, sier Iselin Marstrander til an.no mandag ettermiddag.

Smerter organisasjonen

– Dette smerter helt klart hele organisasjonen. Vi har kuttet 20 årsverk fordi vi ser at vi mister inntekter på rundt 8 millioner kroner neste år. Selv disse kuttene er ikke nok, sier Marstrander.

Hun sier at ingen spares i kuttrunden som nå blir gjort på helsesportsenteret.

– Leger, psykiatere, sykepleiere, fysioterapeuter, driftspersonell, renhold, teknisk – alle avdelinger rammes av dette, sier Marstrander.

Les hele artikkelen: Avisa Nordland

Kurs på Frambu 28.2 – 04.03. 2011 – «Å leve med Duchennes og Beckers muskeldystrofi»

Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling og temagrupper. På kursene møtes mennesker i samme situasjon og utveksler erfaringer. Nettverkene som blir etablert på Frambu har vist seg å være svært verdifulle for mange familier. Søknadsfrist: 06.01.2011

Målgruppe:

Personer med Duchennes og Beckers muskeldystrofi og deres familier og tjenesteytere

Innhold og aktiviteter på kurset:

Kursene på Frambu samler mennesker fra hele landet som har til felles at noen i deres familie har en sjelden tilstand. Det gis tilbud om konsultasjoner, forelesninger, praktisk erfaringsutveksling og temagrupper. På kursene møtes mennesker i samme situasjon og utveksler erfaringer. Nettverkene som blir etablert på Frambu har vist seg å være svært verdifulle for mange familier.

Barn med diagnose og deres søsken får et pedagogisk tilbud i Frambu barnehage og skole. Pedagogene arbeider aktivt med å åpne for at det er viktig å samtale om den sjeldne funksjonshemningen og de fleste barna finner dette meningsfylt.

På kveldstid organiseres aktiviteter tilpasset deltakerne. Frambus fritidskonsulenter kan bidra med tips til og informasjon om fritidstilbud og tilrettelegging av aktiviteter på deltakernes hjemsted.

Innhold:

Gjennom forelesninger, gruppesamtaler og andre aktiviteter vil vi fokusere på:
• medisinsk informasjon
• tilrettelegging i barnehage og skole
• ungdom og voksenliv
• hjelpemidler
• beredskapsarbeid
• psykososiale utfordringer

Mer informasjon og påmelding: www.frambu.no

Utdanning og arbeid for personer med Frambus diagnoser

Fagkurs for personer som er i karriereveiledningsstillinger i ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, vekstbedrifter og NAV. Tidspunkt: 27.01.2011. Påmeldingsfrist: 03.01.2011

Torsdag 27. januar arrangerer Frambu fagkurs om utdanning og arbeid for Frambus diagnoser. Målgruppe er personer som er i karriereveiledningsstillinger i ungdomsskole, videregående skole, voksenopplæring, vekstbedrifter og NAV.

Kort om programmet:

På fagkurset vil spesialpedagog David Bahr forelese om hvilke utdanningsmuligheter som finnes. Hvordan kombinere interesser, ferdigheter og behov for tilrettelegging.

Sosionom Simen Stokke vil blant annet snakke om utfordringer i møte med hjelpeapparatet. Hvordan kan samarbeid gi gode løsninger.

"Alene, eller en av gjengen" er temaet til spesialpedagog Bente Andersen. Hun vil snakke om overgangen fra ungdom til voksen når forutsetningene er annerledes. Opplevelsen av tilhørighet – anerkjennelse.

Vi vil også vise gode eksempler fra arbeidslivet og får innspill fra blant annet Empo, Telenor, Open Mind og Marihøna.

Praktisk informasjon

Tjenesteytere som ønsker å delta på kurset blir fakturert kr. 400,- til dekning av måltider og utdelt materiell. Personer med diagnose og pårørende deltar gratis.

Videokonferanse

Frambu overfører hele eller enkelte deler av fagkurset via videokonferanse. Deltakerne her kan som regel stille spørsmål og kommentere på lik linje med deltakerne på Frambu. Det kan bli aktuelt å betale en mindre sum for utgifter til studiotilkobling. Spørsmål om videokonferanse kan rettes til Berit Hundal på e-post beh@frambu.no

Mer om kurset/påmelding finner du her: www.frambu.no

FFO advarer mot uførekutt

-Dersom opplysningene som fremkommer i media i dag er riktige, vil dette innebære svært dramatiske endringer i uføres levekår. Her bør Regjeringen snu, og skjerme uføre for usosiale og fattigdomsfremmende kutt, sier Jarl Ovesen i FFO (19.11.10).

Ovesen reagerer særlig på nyheten om at uføres friinntekt skal reduseres, fra om lag 75.000 til 15.000 kroner.

– Denne ordningen gjør i dag at mange uføre, gjennom arbeidslivsdeltakelse, har anledning til å spe på trygden. En kutt i ordningen frykter vi også vil innebære et kutt i mange uføres inntekt.

Barnetillegg for uføre

Etter hva FFO er kjent med vurderer Regjeringen også å redusere uføres barnetillegg, med godt over 20.000 kroner i året per barn.

– Et slikt forslag vil virke dobbelt usosialt. Det vil ramme unge uføre med forsørgeransvar, som ofte har en krevende levekårssituasjon. Men i tillegg vil det ramme uføres barn, og dermed være et bidrag til den barnefattigdommen som Regjeringen sier den har et sterkt fokus på å fjerne, påpeker en opprørt Ovesen på www.ffo.no.

Levealderjustering for friske
Ovesen er også bestyrtet over at Regjeringen vurderer å la den samme levealdersjusteringen (at pensjonsutbetalingene blir lavere dersom levealderen øker) gjelde for uføre som for alderspensjonister.

– Litt av poenget med levealdersjusteringen har jo vært at det skal være mulig for den enkelte å jobbe litt lenger for å kompensere for den. Uføre som står utenfor arbeidslivet har jo ikke denne muligheten. Dermed blir forslaget et rent kuttforslag, som vil virke direkte fattigdomsfremmende, avslutter Ovesen.

Les også:

Aksjon Forsvar Dagens Uføretrygd (Informasjonsside om uførepensjon og underskriftskampanje)

Regjeringen vil spare 90 millioner på kutt hos unge uføre (NRK 21.11.10)

DET ER NÅ VI MÅ REAGERE FOR UFØREPENSJONSORDNINGEN (LO i Trondhjem 19.11.10)