Ser på omsorgslønn, pleiepenger og hjelpestønad

Regjeringen satte i sommer ned et utvalg som skal se på ordninger for pårørende med særlig krevende omsorgsoppgaver.

Hovedformålet er å utrede i hvilken grad og på hvilken måte pårørende som påtar seg omfattende omsorgsoppgaver over tid kan gis økonomisk kompensasjon når de utøver pleie og omsorg som kommunen ellers plikter å tilby etter den kommunale helse- og sosiallovgivningen.

Som ledd i dette, skal utvalget både vurdere dagens omsorgslønnsordning og de tilstøtende ordningene pleiepenger og hjelpestønad/forhøyet hjelpestønad og foreslå nye modeller. Det vil også se nærmere på hvordan pårørende lettere skal kunne kombinere yrkesaktivitet med omsorgsarbeid. les hele artikkelen på www.frambu.no

Frambu ønsker å bidra
Frambu er jevnlig i kontakt med pårørende til barn som trenger betydelig omsorg. De har derfor tatt kontakt med utvalgets leder Karen Kaasa og meddelt sin interesse for arbeidet som er satt igang. Ettersom mange av diagnosegruppene Frambu er kompetansesenter for er i en situasjon der pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver, har de bedt om å bli trukket inn i arbeidet på en egnet måte.

– Frambu har gjennom mange år i ulike sammenhenger gitt innspill til forbedringer på områder av betydning for familier som har et familiemedlem med en sjelden diagnose. Omsorgslønn, pleiepenger og hjelpestønad representerer områder av særlig stor betydning ettersom det i kombinasjon med varierende grad av yrkesaktivitet handler om selve livsgrunnlaget til familiene, sier sosionom Lise Beate Hoxmark på frambu.no.

Frambu er spesielt opptatt av å få frem at mange pårørende til personer med medfødte sjeldne tilstander har en omfattende og langvarig omsorgsfunksjon overfor sitt familiemedlem og at sjeldenheten i seg selv kan komplisere hverdagen ytterligere.

Har du tanker om dette?
Vi oppfordrer alle som har noe på hjertet i sakens anledning til å kontakte Frambu ved Lise Beate Hoxmark på e-post lbh@frambu.no eller per telefon 64 85 60 09.