Samordning av nasjonale kompetansesentere

Her er FFOs representanter til en gruppe som skal arbeide i forhold til samorganisering av nasjonale kompetansesentere.

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev 14. september bedt Helsedirektoratet utrede samorganisering av nasjonale kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger, og frist for utredningen er satt til 1. desember 2010. Oppdraget er organisatorisk samling av eksisterende kompetansesentre for sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger til ett nasjonal kompetansemiljø.

FFO ble bedt om å foreslå 3 representanter med 2 vararepresentanter til en gruppe i Helsedirektoratet som skal bidra til å utrede denne samorganiseringen. Foruten FFOs representanter er alle de regionale helseforetaka bedt om å foreslå representanter. Arbeidet ledes av divisjonsdirektør Hans Petter Aarseth i Helsedirektoratet.

Dette arbeidet berører alle de 16 eksisterende nasjonale enhetene. FFO inviterte derfor alle organisasjoner som representerer grupper som berøres av dette til å foreslå kandidater til å representere FFO i denne gruppa.

Tross knappe tidsfrister fikk FFO inn en rekke forslag på kandidater, og ut fra en helhetsvurdering har FFO i dag oversendt oversikt over FFOs utvalgte representanter:

Ann Iren Kjønnøy, Norsk Forening for cystisk fibrose som er tilknytta Norsk senter for cystisk fibrose.
Per Lunde, ADHD Norge som er tilknytta nasjonalt kompetansesenter for ADHD, Tourettes syndrom og Narkolepsi.
Rebecca Tvedt Skarberg, Norsk forening for Osteogenesis Imperfecta/FFOs Hovedstyre. NFOI er tilknytta TRS.
1. varaperson:
Åse Gårder, Autismeforeningen i Norge som er tilknytta autismeenheten
2. varaperson:
Karl Henriksen, Foreningen for muskelsyke som er tilknytta nasjonalt kompetansesenter for Nevromuskelære sykdommer.
(01.10.10)