Kompensasjon for mva. Søknadsfrist: 1. august 2010

Det er sentralleddet, dvs. FFM hovedkontoret som har ansvaret for å søke merverdikompensasjon for seg selv og fylkene. I år må vi bruke forenklet søknadsmodell, dvs. at vi tar hensyn til driftskostnadene.

Jeg var på kurs forrige onsdag i forbindelse med at Kulturdepartementet den 7. juni 2010 fastsatte at det skulle bli mulig for frivillige organisasjoner om å søke om kompensasjon for mva. Søknadsfristen er allerede 1. august 2010.

Det er sentralleddet, dvs. hovedkontoret som har ansvaret for å søke merverdikompensasjon for seg selv og regionalleddene, dvs. fylkene. I år må vi bruke forenklet søknadsmodell, dvs. at vi tar hensyn til driftskostnadene. Tiden er for knapp til å innhente alle opplysningene fra fylkene, spesielt når man også tar i betraktning at det er ferietid. Jeg setter opp en søknad basert på tallene vi har for hovedkontor og tar utgangspunkt i årsregnskapene og får vår revisor til å godkjenne og rapportere for søknaden.

Det er to forskjellige søknadsformer:

Forenklet søknadsmodell

Her søker man på grunnlag av totale driftskostnader knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, etter avgrensning og poster det skal gjøres fradrag for, jfr. forskriften § 7 femte til niende ledd og § 11. Totale driftskostnader hentes fra revidert regnskap. Maksimalt kompensasjonsbeløp beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet etter den beregningsmodell som fastsettes av departementet. Beregningsmodell for maksimalt kompensasjonsbeløp i 2010 vil være basert på 35 prosent av totale driftskostnader som kommer inn under den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av virksomheten, etter avgrensning og fradrag i samsvar med forskriften § 7 niende ledd og § 11, multiplisert med en faktor på 0,2.

Dokumentert søknadsmodell

Her søker man på grunnlag av totale merverdiavgiftskostnader på varer og tjenester knyttet til den frivillige og ikke-fortjenestebaserte delen av driften for alle organisasjonsledd som søker dokumentert modell, etter generelle avgrensninger og ikke søknadsberettige kostnader, jfr. forskriften § 7 femte til niende ledd og § 18, er utgangspunktet for beregning av kompensasjon. Søknadsbeløpet skal være dokumentert med en transaksjonsliste som viser hvilke enkelttransaksjoner som inngår i søknaden.

Foreningen for Muskelsyke er innmeldt i Frivillighetsregisteret. Der må også alle fylkene meldes inn, og den prosessen kan dere ta etter ferien., søknadsfristen er 15. september 2010.

Ved å gå inn www.lottstift.no kan dere sette dere nærmere inn i forskriften om merverdikompensasjon for frivillige organisasjoner.

Jeg ønsker alle en god sommer!

Med vennlig hilsen
Unni Tangerud