Trygdeoppgjøret 2010

Trygdeoppgjøret i år kom i havn på under to timer torsdag 20.05.10. Pensjonistene og uførepensjonistene får et tillegg i pensjonsberegningen på 3,79 prosent.

I trygdedrøftingene har man i dag (20.5.10) blitt enige om reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden, fra 72 881 kroner til 75 641 kroner. Økningen er på 2760 kroner fra 1. mai i år. Alderspensjonister og andre som får regulert sine ytelser gjennom grunnbeløpet får fra samme dato en inntektsøkning på 3,79 prosent. På årsbasis øker gjennomsnittlig grunnbeløp med 3,77 prosent.

Det ordinære særtillegget skal dessuten heves til 100 prosent av grunnbeløpet med virkning fra 1. mai 2010 i tråd med avtalen i trygdeoppgjøret i 2008. Økningen ble vedtatt av Stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2010. Kostnadene dekkes utenom rammen for trygdeoppgjøret.

Etter forslaget til regulering av grunnbeløpet og hevingen av særtillegget vil minstepensjonen i folketrygden bli 151 272 kroner for enslige, og 279 864 for ektepar og samboende. Dette innebærer en årlig økning i pensjonene på henholdsvis 7704 kroner for enslige, og 14 592 kroner for ektepar og samboende.

Drøftingene om reguleringen av grunnbeløpet er mellom Arbeidsdepartementet og organisasjonene Norsk Pensjonistforbund, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO), Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner(SAFO), LO, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne.

Regjeringen har i en felles protokolltilførsel etterkommet et ønske fra organisasjonene om et eget møte om prosessen rundt de årlige reguleringene. Regjeringen vil nå legge forslaget til grunnbeløpet fram for Stortinget.

Organisasjonene utarbeidet følgende protokolltilførsel i sakens anledning.

"Organisasjonene peker på at grunnlaget for trygdeoppgjøret i 2009 ble dramatisk endret i rapporten fra TBU (NOU 2010:4). Denne endringen ville, dersom disse tallene hadde vært kjent ved trygdeoppgjøret i 2009 gitt 0,3% høyere regulering av G. Det er organisasjonenes klare oppfatning at dette forholdet skulle vært hensyntatt ved årets oppgjør. Det er uakseptabelt at mangelsfullt tallmateriale fra staten på denne måten legger premissene for pensjonistenes inntekstutvikling.På denne bakgrunn forutsetter organisasjonene at Regjeringen legger til rette for at det i framtida legges reelle tall til grunn for oppgjørene, og at dokumentert lønnsutvikling må legges til grunn, uavhengig av når tallene offentliggjøres."

Les også:

Enighet i trygdeoppgjøret. – FFO misfornøyd

Mener staten trikset med tall i trygdeoppgjøret

Skuffet over trygdeoppgjøret