Barn med nedsatt funksjonsevne får SFO-skyss fra høsten

Regjeringen foreslår å bevilge 10, 8 millioner kroner til å innføre rett til skyss for barn med nedsatt funksjonsevne til og fra SFO fra høsten 2010.

Manglende transportmuligheter er i dag årsaken til at mange barn med nedsatt funksjonsevne ikke benytter seg av SFO-tilbudet.

Mens funksjonshemmede skolebarn lenge har hatt rett til skyss mellom skolen og hjemmet, har det oppstått problemer når barna skal delta på SFO. I følge opplæringsloven § 7 -3 – 7-6, har elever med funksjonsnedsettelser rett til gratis skyss til og fra skolen. Denne retten omfatter imidlertid ikke transport til og fra SFO. Flere tusen barn og deres familier har dermed vært prisgitt kommunenes velvilje for å få dekket sine utgifter.

– Dette er en stor seier for foreldre og barn med funksjonsnedsettelser, sier SVs Karin Andersen.

Det er et paradoks at funksjonshemmedes rett til skoleskyss i så lang tid har vært unntatt SFO. I mange tilfeller har dette skapt situasjoner der elevene har blitt fratatt muligheten til å være i SFO.

– Retten til skoleskyss til og fra SFO har vært et langvarig krav fra FFO, og det er gledelig at Regjeringen i revidert statsbudsjett foreslår en bevilgning som tillater at endringen i loven blir en realitet allerede fra høsten av, sier rådgiver i FFO, Ove Helset.

Siden pengene kommer i revidert nasjonalbudsjett kan lovforslaget som er til behandling i KUF-komiteen nå tre i kraft allerede til høsten.