Samhandlingsreformen: Lite krutt i Stortingets innstilling

Stortingets helse- og omsorgskomité avga 20. april sin innstilling til samhandlingsmeldingen. FFO mener meldingen inneholder mange bra forslag og intensjoner, men er redd for at resultatet blir magert.

Stortingets helse- og omsorgskomité avga 20. april sin innstilling til samhandlingsmeldingen. FFO mener meldingen inneholder mange bra forslag og intensjoner, men er redd for at resultatet blir magert.

– Hele reformen er avhengig av at kommunene blir i stand til å ivareta oppgavene reformen legger opp til. Dette vil kreve nært samarbeid mellom mange kommuner som er for små til å kunne håndtere de mange oppgavene som er tenkt, sier rådgiver Arnfinn Aarnes i FFO på www.ffo.no.

Helsekommuner
Dette er også årsaken til at FFO er, og har vært, kritisk til at regjeringen raskt forkastet ideen om å etablere helsekommuner. Etter FFOs syn kunne etablering av helsekommuner vært et kraftfullt virkemiddel for å få til en god samhandlingsreform. Selv om det er mange bra forslag og intensjoner i innstillingen fra Stortinget, er det både strukturelle og organisatoriske forhold i helsetjenesten som vil påvirkes av faktorer som trekkes i en annen retning enn det som gavner samhandlingen.

Uenige om virkemidlene
Intensjonen med samhandlingsreformen er å få de ulike aktørene i helsetjenesten til å samhandle bedre. Innstillingen som kom fra Stortinget denne uken viser imidlertid at det er uenighet om virkemidlene i meldingen, mellom regjeringspartiene og opposisjonen. Komiteens flertall gir sin tilslutning til meldingen i sin helhet, mens opposisjonen fremmer hele åtte forslag som ikke vil få tilslutning.

– To av forslagene som ikke vil få tilslutning er viktige for mange av de som FFO representerer. Dette gjelder forslaget om en forpliktende opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, og det å fremme forslag til lovendring som sikrer rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Viktig spørsmål ikke avklart
I Stortingets innstilling blir det ikke avklart hvilke modell som skal velges i forhold til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Dette spørsmålet er oversendt et statssekretærutvalg som skal komme med endelig forslag. I følge innstillingen skal det også iverksettes et betydelig arbeid med revidering av lover og forskrifter slik at disse er tilpasset og understøtter samhandling.

(23.04.10)

Les innstillingen på www.stortinget.no