Samhandlingsreformen: Lite krutt i Stortingets innstilling

Stortingets helse- og omsorgskomité avga 20. april sin innstilling til samhandlingsmeldingen. FFO mener meldingen inneholder mange bra forslag og intensjoner, men er redd for at resultatet blir magert.

Stortingets helse- og omsorgskomité avga 20. april sin innstilling til samhandlingsmeldingen. FFO mener meldingen inneholder mange bra forslag og intensjoner, men er redd for at resultatet blir magert.

– Hele reformen er avhengig av at kommunene blir i stand til å ivareta oppgavene reformen legger opp til. Dette vil kreve nært samarbeid mellom mange kommuner som er for små til å kunne håndtere de mange oppgavene som er tenkt, sier rådgiver Arnfinn Aarnes i FFO på www.ffo.no.

Helsekommuner
Dette er også årsaken til at FFO er, og har vært, kritisk til at regjeringen raskt forkastet ideen om å etablere helsekommuner. Etter FFOs syn kunne etablering av helsekommuner vært et kraftfullt virkemiddel for å få til en god samhandlingsreform. Selv om det er mange bra forslag og intensjoner i innstillingen fra Stortinget, er det både strukturelle og organisatoriske forhold i helsetjenesten som vil påvirkes av faktorer som trekkes i en annen retning enn det som gavner samhandlingen.

Uenige om virkemidlene
Intensjonen med samhandlingsreformen er å få de ulike aktørene i helsetjenesten til å samhandle bedre. Innstillingen som kom fra Stortinget denne uken viser imidlertid at det er uenighet om virkemidlene i meldingen, mellom regjeringspartiene og opposisjonen. Komiteens flertall gir sin tilslutning til meldingen i sin helhet, mens opposisjonen fremmer hele åtte forslag som ikke vil få tilslutning.

– To av forslagene som ikke vil få tilslutning er viktige for mange av de som FFO representerer. Dette gjelder forslaget om en forpliktende opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, og det å fremme forslag til lovendring som sikrer rett til brukerstyrt personlig assistanse.

Viktig spørsmål ikke avklart
I Stortingets innstilling blir det ikke avklart hvilke modell som skal velges i forhold til kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Dette spørsmålet er oversendt et statssekretærutvalg som skal komme med endelig forslag. I følge innstillingen skal det også iverksettes et betydelig arbeid med revidering av lover og forskrifter slik at disse er tilpasset og understøtter samhandling.

(23.04.10)

Les innstillingen på www.stortinget.no

Facebook
Twitter
LinkedIn