Uførereform lar vente på seg: Midlertidig regelverk foreslått

Alderspensjonsreformen trer i kraft fra 1.1 2011. Endringene i uførepensjonssystemet – som opprinnelig skulle være på plass fra samme tidspunkt – lar vente på seg. Regjeringens forslag til uførepensjonsreform kommer etter alt å dømme ikke før til høsten.

Regjeringen har derfor fremmet forslag om enkelte problemstillinger knyttet til hvordan utbetalinger av uførepensjon skal skje frem til nytt uførepensjonssystem er på plass.

Levealdersjustering av uførepensjonene
Dette er bakgrunnen for at uføre som blir alderspensjonister nå inn til videre vil få levealdersjustert sine alderspensjoner. Det samme regelverket som gjøres gjeldende for øvrige alderspensjonister i forbindelse med iverksettingen av pensjonsreformen vil dermed også inntil videre gjelde for uføre.

Forslaget om levealdersjustering ble sterkt kritisert fra FFOs side i høringsrundene i forbindelse med alderspensjonsreformen. Dette fordi en slik ordning vil innebære at pensjonsutbetalingene for den enkelte blir lavere dersom alderskullet vedkommende tilhører får høyere gjennomsnittsalder.

– For uføre vil denne regelen være enda verre, siden det for mange uføre ikke er aktuelt å jobbe litt lenger for å kompensere for økningen i levealderen, sier rådgiver Stian Oen i FFO.

Fortsatt uførepensjon til 67 år
Et annet viktig forslag er at uførepensjon inntil videre fortsatt skal utbetales frem til 67 år. I forbindelse med det nye alderspensjonssystemet er det vedtatt en fleksibel alderspensjon, som innebærer at personer vil kunne gå av med alderspensjon allerede ved fylte 62 år. Hvordan denne regelen skal kombineres med regelverket for uførepensjon var et viktig tema da Uførepensjonsutvalget utredet fremtidens uførepensjonsordning i 2007, og vil dermed trolig også bli grundig behandlet når Regjeringen fremmer forslaget til ny uførepensjonsordning. Inntil da vil imidlertid dagens ordning i praksis bli videreført.

Du kan lese hele lovforslaget fra Regjeringen her.