INDIVIDUELL PLAN

I forkant av årsmøtet 6. mars 2010 holdt seniorrådgiver Ellisiv Hegna fra Helsetilsynet foredrag om individuell plan.

Pasienter som har krav på langvarige (mer enn 2-3 mnd.) og koordinerte tjenester har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern. Tjenestegiver har plikt til å utarbeide en slik plan hvis pasienten selv ønsker det. En individuell plan bør ideelt sett utarbeides allerede ved første kontakt med spesialisthelsetjensten, evt. kommunehelsetjensten eller via fastlegen. Det skal opprettes en koordineringsgruppe og det skal oppnevnes en koordineringsansvarlig. Planen skal evalueres og oppdateres jevnlig. En individuell plan er et nyttig verktøy for å klargjøre hvem som er ansvarlig for utføring og oppfølging av de ulike tjenestene. (f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp, fysioterapi m.m.) Det er pasientens individuelle behov som er avgjørende for hvor mye og hvor ofte en tjeneste skal ytes. En kommune har f. eks. IKKE mulighet til å si "at i denne kommunen tildeles alle kun 2 timer hjemmehjelp i måneden." Det er den enkeltes behov som bestemmer hvor ofte hjemmehjelpen skal komme. Det er likevel verd å merke seg at det er de NØDVENDIGE tjenestene man har krav på, ikke det optimale.

Tjenestegiver skal informere pasienter som oppfyller lovens krav til individuell plan om retten til en slik plan.

Bedriftsinterne krav (som f.eks. dårlig kommuneøkonomi) kan ikke tilsidesette loven.

Helsetilsynet i fylket kan gi deg informasjon om dine lovfestede rettigheter og klageadgang.