Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke

Oppretthold obligatorisk opplæring i Brukerstyrt Personlig Assistanse!

FFM ser med bekymring på at Helsedirektoratet har gått bort fra kravet om felles opplæring for alle arbeidsledere i BPA. Følgene av at Helsedirektoratet ikke opprettholder kravet om obligatorisk opplæring av nye arbeidsledere i BPA, mener FFM vil gi en uthuling av ordningen.

FFM`s leder Laila Bakke Larsen skriver i et brev til helsedirektoratet i dag følgende:

Oppretthold obligatorisk opplæring i Brukerstyrt Personlig Assistanse

I Veiledning til søknad om stimuleringstilskudd for 2010 kan vi lese at: ”Til orientering arrangerer RO kurs i arbeidslederrollen og vil sende ut invitasjon til kurs.” Dette har Helsedirektoratet senere gått bort fra.

FFM ser med bekymring på at Helsedirektoratet har gått bort fra kravet om felles opplæring for alle arbeidsledere i BPA. Følgene av at Helsedirektoratet ikke opprettholder kravet om obligatorisk opplæring av nye arbeidsledere i BPA, mener FFM vil gi en uthuling av ordningen.

Når den enkelte aktør på markedet får ansvaret for opplæringen, vi dette gi svært forskjellig kvalitet. Sentralstyret i FFM ser det som viktig at én instans har ansvar for opplæringen. Våre erfaringer er at opplæringen gitt av RO er den eneste mange arbeidsledere bygger sin BPA på. Av medlemmene i FFM er det mange som trenger assistanse og som har stor nytte av BPA. De formidler viktigheten av ROs kurs. Det var der de lærte om hva ledelse innbærer, hvilke oppgaver assistentene kan gjøre, hvilke regelverk som gjelder, hva som må avtales med arbeidsgiver og der traff de andre i liknende situasjon.

Det avgjørende for BPA-ordningen er at den tydelig skiller seg fra andre måter å organisere tjenestene på. FFMs medlemmer erfarer at RO presiserer dette og at det er på ROs kurs at de lærer hva BPA er og hvilke krav og plikter som følger ordningen.

Direktoratet har åpnet for at andre enn kommunene, Uloba eller den enkelte arbeidsleder kan være arbeidsgiver for assistenter i en BPA-ordning. FFM er redd for at det kan føre til en enda større uthuling av BPA. Hensikten med BPA er å gi den enkelte arbeidsleder selvbestemmelse, selvstendighet og frihet i hverdagen. I hvor stor grad den enkelte aktør på markedet faktisk tilbyr dette varierer. FFM mener derfor at det må stilles krav til hva kommuner og andre arbeidsgivere må levere for å kunne få/ha arbeidsgiveransvar. Tilbydere må beskrive hvordan de organiserer tilbudet, og hvorvidt dette vil gi en reel BPA slik det er beskrevet i rundskriv og veiledere.

FFM mener at obligatorisk opplæring gitt av RO må opprettholdes. Særlig er det viktig nå som så mange nye aktører er i markedet.

La BPA forbli BPA – La RO gi opplæringen!

Med vennlig hilsen

Foreningen for Muskelske
Laila Bakke-Larsen

Referat fra kurs for unge og voksne med muskelsykdom

Ni voksne og fire barn/ungdommer med ulike muskelsykdommer deltok sammen med ektefeller, foreldre, barn/søsken og fagpersoner på kurs på Frambu fra 9. til 13. november. Deltakere med muskelsykdommer var i alderen 10 til 59 år.

Gjennom gruppesamtaler fikk de voksne dele erfaringer knyttet til det å ha en muskelsykdom, være ektefelle med en som har en muskelsykdom eller å være foreldre til barn med en muskelsykdom. I forelesningene ble det tatt opp flere aktuelle temaer, blant annet rettigheter, brukerstyrt personlig assistanse og arbeid med individuell plan. Gjennom dialog ble også det utvekslet erfaringer knyttet til det å informere andre om muskelsykdommen. Overlege Benedicte Paus informerte om ulike muskelsykdommer og genetikken forbundet med disse sykdommene i ”legens time”, der hun også svarte på spørsmål fra deltakerne.

Les hele referatet på www.frambu.no

Muskelnytt nr 1-10

Mitt drømmeår i Spania

s. 4 Sonja Tobiassen kom tilbake med ny livsstil og bedre helse
s. 8 Spørsmål og svar til legene

Faginfo

s. 10 Nytt fra NMK

Barnesiden Flere som meg

s. 12 Hei, jeg heter Andrea

Kort Nytt

s. 15 ALS og kommunikasjon – ny brosjyre

Nyttige dingser og glupe løsninger

s. 16 Reisetips for dere som har lyst til å reise, men som velger å la være.

FFMU

s. 18 Styreliv
s. 18 Tema er pust

Nesten 1 million til FFM-prosjekter

s. 20 Tildelinger fra Helse og Rehabilitering

Diagnoseinformasjon på FFMs nettside

s. 21 Troverdig informasjon om diagnoser er en formidabel utfordring for hjemmesiden til en liten organisasjon.

FFM Organisasjon

s. 22 Nytt fra foreningen
s. 23 Fylkesnytt
2. 26 Redaktøren takker for seg

Les here Muskelnytt nr.1-2010 her

Click to listen highlighted text!