Pasient- og brukerombud – Ny ordning fra 1.september

Pasientombudsordningen for spesialisthelsetjenester er utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester.

Utvidelsen av ordningen

Innebærer at Pasient- og brukerombudet (som de nå heter) også kan ta imot henvendelser som gjelder fastleger, legevakt, fengselshelsetjeneste, fysioterapi, psykisk helseteam, rusteam, hjemmesykepleie og sykehjem.
Ordningen omfatter også kommunale sosialtjenester som brukerstyrt personlig assistanse, praktisk bistand/hjemmehjelp, tiltak for rusmiddelavhengige, avlastning og støttekontakt.

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor helsetjenesten og sosialtjenesten, og for å bedre kvaliteten i tjenestene.
Hvis du har hatt opplevelser i helse- og sosialtjenesten som du ønsker å ta opp, kan du ta kontakt med pasient- og brukerombudet i fylket der du bor. Pasient- og brukerombudet kan gi deg informasjon om dine rettigheter som pasient, bruker eller pårørende. Pasient- og brukerombudet kan bistå med å formulere og videreformidle spørsmål eller klage til rette instans.

Hva kan ombudet gjøre?

Ombudet kan bistå deg med å gjøre en vurdering av din sak og gi råd og veiledning om hvordan du bør gå videre. De kan også bistå med å kontakte tjenestene, skrive brev og formulere en klage dersom det er nødvendig. Bistanden er gratis.

Les mer: Pasient- og brukerombudet