NOU 2007: 4 – Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

I løpet av 2009 skal forslag til ny uførepensjon behandles i Stortinget.
Forslaget er å endre uførepensjon til uførestønad. I stedet for å få beregnet en uførepensjon etter folketrygdens regler, og skatte som pensjonist, skal man få en uførestønad og skatte som lønnstager.

Uførepensjonsutvalget som har utredet folketrygdens nye system for uførepensjon foreslår blant annet at uførepensjonen ikke lenger skal være koblet til pensjonssystemet. I stedet skal den beregnes som en prosentandel av tidligere inntekt.
Les hele innstillingen her:Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Hovedelementer i utvalgets forslag er:

  • Uføreytelsen beregnes som 66 prosent av tidligere inntekt og skattlegges som lønn. Beregninger viser at dette kan gi noe høyere ytelser etter skatt enn dagens ordning, og et mindretall anbefaler derfor en noe lavere utmålingsprosent (64).
  • Det settes et tak på inntektsgrunnlaget for beregning av uføreytelsen på 6 ganger folketrygdens grunnbeløp (G).
  • Brutto minsteytelse økes i forhold til dagens uførepensjon, for å kompensere for økt skatt.
  • Den garanterte minsteytelsen til unge uføre økes også for å kompensere for økt skatt.
  • Tidligere inntekt, grunnlaget for beregningen av uførestønaden, fastsettes som gjennomsnittet av inntekten i de tre beste av de fem siste årene før uføretidspunktet.
  • Uføreytelsen graderes ikke etter sivilstand.
  • Det skal gis tillegg til uføreytelsen til personer med forsørgingsansvar for barn under 18 år. Utvalget er delt i synet på hvordan barnetillegget bør utformes. Flertallet går inn for at det gis et barnetillegg som ikke er behovsprøvd og som er på samme nivå som barnetillegget i den nye tidsbegrensede inntektssikringen. Mindretallet mener det bør gis et høyere, behovsprøvd barnetillegg på samme nivå som barnetillegget i dagens uførepensjon. Et samlet utvalg mener at det bør vurderes å innføre en øvre grense for hvor stor samlet ytelse kan være, i forhold til mulig arbeidsinntekt.
  • Utvalget er også delt i synet på hvordan reglene for avkorting av uførestønaden mot arbeidsinntekt bør være. Flertallet mener det bør innføres en gradvis avkorting av uførestønaden over et lite toleransebeløp. Ett mindretall går inn for et høyere toleranse-/fribeløp. Et annet mindretall mener dagens avkortingsregler og friinntekt på 1 G bør videreføres.