Selvangivelse og fradrag pga. særskilt store sykdomsutgifter 26.08.2008

Turid Hesselberg jobber som sosialkonsulent og har i mange år hatt artikler i MS-bladet om selvangivelse og fradrag, hun har de siste årene sett at det er store forskjeller på hva som godtas ved de ulike likningskontorer, men hennes forslag er at det er bedre å kreve for mye enn for lite, da det værste du kan få er et avslag (som kan ankes!)

KREV DIFFERANSEN MELLOM BETALTE UTGIFTER OG MOTTATT STØNAD

Vær klar over at retten til fradrag begrenses dersom du har mottatt stønad fra folketrygden til å dekke den utgiften du krever fradrag for. I slike tilfelle har du kun rett til fradrag dersom utgiften har vært større enn det du har mottatt. Det er da differansen mellom betalte utgifter og mottatt stønad du krever fradrag for.

VILKÅR

Vilkårene for å kreve fradrag på grunn av egen eller forsørget persons sykdom er:
– sykdommen/funksjonshemmingen må være varig
– det må være en direkte årsakssammenheng mellom din sykdom og de merutgifter du
har
– sykdomsutgiftene må overstige kr. 9.180
– utgiftene må være dekket av egne midler, tilskudd fra NAV (grunn- og hjelpestønad
må være trukket fra)

EKSEMPLER PÅ HVA DU KAN KREVE FRADRAG FOR

Merutgifter til bilhold:

Uten sykdommen ville du kanskje klart deg med en liten bil som bruker mindre bensin, har lavere forsikring, service etc. Dessuten kanskje du ikke er i stand til å vaske bilen selv, og er avhengig av å gjøre dette i en vaskeautomat. Hjelp til å skifte dekk koster også ekstra. Sykdommen kan medføre at du må ha en stor bil som er dyrere i drift, og som også kjøres mange flere km pr. år enn tidligere. Uten sykdommen ville du sannsynligvis ha brukt mye offentlig kommunikasjon, syklet eller gått. De som dette gjelder må sette opp et regnestykke som vise forskjellen, og evt. grunnstønad til bilhold må trekkes ifra. Den kilometertaksten som NAV benytter er 1,40 kr. pr. km.

Merutgifter ved bolig:

Kanskje må du bytte bolig eller gjøre betydelige endringer i eksisterende bolig, slik at den blir tilrettelagt. De utgiftene du får i forbindelse med dette kan trekkes fra, husk også å trekke fra egeninnsats fra familie og venner. Vær oppmerksom på at du må regne noe i fradrag pga. verdiøkning av boligen. Kanskje er du avhengig av høyere innetemperatur. Å dokumentere slike utgifter er ofte vanskelig. Noen likningskontorer krever at dette dokumenteres, mens andre igjen har etablert en fast praksis for slike fradrag, for eks. 30% av totale strømutgifter. Dersom likningskontoret krever dokumentasjon anbefales at du legger ved en bekreftelse fra strømleverandøren om hva som er normalforbruk for tilsvarende bolig slik at merforbruket blir tydeliggjort.

Ekstrautgifter til klær, sko og sengetøy:

Dersom du har problemer med inkontinens, mage/tarm, sliter ut mye sko fordi du har dropfot eller ødelegger bukser pga. skinner eller at du faller ofte, kan du kreve fradrag for dette. Vær også oppmerksom på at dropfotskinner også sliter mye på sokker og sko. Husk å trekke fra det du evt. får i grunnstønad.

Utgifter til hjelp i hjemmet:

Du kan føre opp ekstrautgifter til dette, hvis du f.eks. har hjemmehjelp, trygghetsalarm aller andre du betaler for å gjøre jobben. Det kan også dreie seg om maling av hus, måking, gressklipping og hjelp til vedlikehold av boligen.

Kostnader til kosttilskudd og trening gir normalt ikke rett til fradrag. Men hvis du har fått beskjed av nevrologen som jeg selv har gjort, om å ta 2000 mg C-vitamin per dag, så må dette føres til fradrag. Når det gjelder kosttilskudd gir dette normalt ikke rett til fradrag, men her er det store forskjeller mellom hva de forskjellige likningskontorene godtar, så det kan være verdt et forsøk.

Dokumentasjon:

Du må legge ved legeerklæring som bekrefter sykdommen og de ekstrautgifter du har hatt. I noen tilfeller kan det være vanskelig å dokumentere slike utgifter, men kravet til dokumentasjon er ikke absolutt. I følge rettspraksis bør kravet til dokumentasjon ikke settes så strengt at skatteytere nektes fradrag for vesentlige merutgifter som skatteyter overveiende sannsynlig har hatt, selv om disse formelt ikke kan dokumenteres. Når du sender inn kravene ikke legg ved kvitteringer, bare skriv opp hva du har hatt, og at dokumentasjon kan forevises ved behov.
Lykke til!
Turid Hesselberg