Bolig

Husbankens støtteordninger

De fleste offentlige ordningene som skal medvirke til å skaffe egnede boliger til personer med spesielle boligbehov, er finansiert gjennom Husbanken.

Bostøtte

Bostøtte er en statlig ordning som skal sikre barnefamilier, eldre og trygdede med svak økonomi en god og hensiktsmessig bolig.
I de fleste kommunene er det boligkontoret, servicekontor eller NAV-kontoret som fungerer som bostøttekontor. I Oslo finnes disse kontorene i bydelene. Det er boligkontoret i kommunen som tar i mot søknad og svarer på generelle spørsmål om ordningen.

Personer som har fått tilkjent uføreytelse før fylte 26 år får bostøtte etter reglene om “unge uføre,” som gir mer i utbetaling enn andre med samme inntekt og boutgift.

I de fleste tilfeller stilles det funksjonskrav, arealkrav og krav til finansiering av bolig for at man kan ha rett til bostøtte.

Les mer om bostøtte her: Husbanken.no

Boligtilskudd

Boligtilskudd skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Dersom en selv eller en i husstanden har en funksjonsnedsettelse som krever tilrettelegging av boligen er det også mulig å søke om tilskudd. Tilskuddet kan gis til bygging, utbedring og kjøp av bolig, til prosjektering og til refinansiering.

Boligtilskuddet er strengt behovsprøvd, og størrelsen på tilskuddet blir delvis fastsatt etter en helhetsvurdering.

Les mer om ordningen her: Boligtilskudd

Lån

Lån fra Husbanken kan gis til enkeltpersoner ved oppføring av nye boliger, garasjer m.m., utbedring/ombygging av eksisterende boligmasse og til kjøp av utleieboliger for prioriterte grupper.

Startlån er lån som kommunene tar opp i Husbanken for å låne videre til husstander med boligetableringsproblemer eller svak økonomi. Lånene skal hjelpe husstandene til å skaffe seg en nøktern og god bolig. Lånet er behovsprøvd og tilbys bl.a. til funksjonshemmede. Lånet kan brukes til kjøp av ny eller brukt bolig, utbedring av eksisterende bolig, toppfinansiering ved bygging og til refinansiering av dyre boliglån.

Informasjonsmateriell, litteratur

Gode råd om innredning av bolig

Les hele artikkelen i Muskelnytt nr 4-09 her (s. 8-9)

Brukererfaringer

Huset vårt
Familien Hugnes i Trondheim er med rette stolt av huset sitt som er en lavenergibolig med universell utforming.

Les hele artikkelen i Muskelnytt 3-2009 her (s. 18-19)