Sydenbehandling bedrer helsen hos pasienter med nevromuskulære sykdommer

Ny forskning fra Sunnaas sykehus viser at et sydenopphold på 4 uker gir bedre helse hos pasienter med ulike sykdommer fra muskel- og nervesystemet. Disse resultatene er nylig publisert i det anerkjente "Journal of Rehabilitation Medicine".

Forskere fra Sunnaas har i flere år forsket på effekt av sydenbehandling hos ulike pasientgrupper, dette i samarbeid med Seksjonen for behandlingsreiser på Rikshospitalet. Etter at man bl.a. har sett på om sydenopphold bedrer helsen til pasienter med senfølger etter poliomyelitt, ble det i den aktuelle studien undersøkt om denne behandlingsformen også gir bedre helse for pasienter med sykdommer som f.eks. nevropatier, muskeldystrofi og myotoni. Dette er i utgangspunktet forholdsvis skjeldne sykdommer, men som gruppe utgjør de et visst antall og alle medfører problemer med førligheten i armer og/eller ben og ofte også smerter.

Studien var en såkalt "randomisert kontrollert" studie, dvs. at 2 like grupper av pasienter ble sammenliknet og at det var tilfeldig hvem som kom i hvilken gruppe. Totalt var 60 pasienter med i studien – alle deltok i et rehabiliteringsopplegg i Syden i en 4-ukers periode. Pasientenes helse ble undersøkt 3 måneder etter sydenoppholdet og sammenlignet med tilstanden 3 måneder etter "vanlig liv" i Norge. Forskjellen mellom gruppene var rekkefølgen: den første gruppen ble først behandlet i Syden, mens den andre gruppen først var hjemme i Norge.

Resultatene viser at pasientene hadde en positiv effekt av sydenoppholdet: De hadde mindre smerter, kunne gå noe bedre og var mindre trette. Forskjellene var imidlertid ikke alt for store og varte ikke i et helt år. Studien gir ikke svar på om det er klimaet i Syden som utgjør effekten, eller om det er rehabiliteringsopplegget pasientene fikk i Syden. Å få en forandring fra hverdagen og å slippe hverdagens problemer i en periode kan også spille en rolle.

Forskerne foreslår at effekten av sydenbehandling hos denne pasientgruppen bør undersøkes mer i framtiden. Bl.a. bør sydenbehandling sammenlignes med et behandlingsopphold i Norge og med et sydenopphold uten rehabiliteringsopplegg for å kunne avgjøre hva som forårsaker bedringen som pasientene opplevde.

Artikkelens førsteforfatter Petra Nordby er fysioterapeut på Sunnaas og har jobbet med sydenbehandling i mange år. Yndis Staalesen Strumse er lege og arbeider med en doktorgrad om behandlingsreiser til Syden, hun er tilknyttet både Rikshospitalet og Sunnaas sykehus. Kathrine Frøslie er statistiker på Rikshospitalets seksjon for biostatistikk og har i flere år vært ansatt på Sunnaas sykehus i delstilling for å styrke sykehusets forskningskompetanse. Johan Stanghelle er professor og leder for Forskningsenheten på Sunnaas sykehus.
Artikkelen er å finne på nettsidene til Journal of Rehabilitation Medicine:
http://jrm.medicaljournals.se/article/abstract/10.2340/16501977-0088

Referanse:
Patients with neuromuscular diseases benefit from treatment in a warm climate
Journal of Rehabilitation Medicine
Issue: Volume 39, Issue 7, September 2007
Pages: 554-559
DOI: 10.2340 /16501977-0088
Authors: Petra A. Nordby, Yndis A. Staalesen Strumse, Kathrine F. Frøslie and Johan K. Stanghelle