Ny forsikringsskadenemd

En ny forsikringsskadenemd skal overprøve om forsikringsnekt er saklig
Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har forhandlet fram en avtale, der forsikringsskadenemnda skal kunne overprøve sakligheten av avslag på søknad om forsikring, som er begrunnet i vurderingen av fremtidig helserisiko.

Nemnda skal kunne ta stilling til om det faktiske grunnlaget og de vurderingene av dette som selskapet har lagt til grunn ved en forsikringsnektelse, holder mål i forhold til lovens krav til saklig grunn.

En intensjonsavtale er undertegnet av FNH, FFO og Forbrukerrådet. Det tas sikte på at avtalen om nemndene og Forsikringsklagekontoret skal være reforhandlet innen 1. mai 2008. Intensjonsavtalen omhandler produkter der det gjennomføres helsevurdering ved tegning. Avtalen vil gjelde for dødsrisikodekninger, uføredekninger, barneforsikring, kritisk sykdom og helseforsikringer.

Rett til ny medisinsk vurdering
Det er i alles interesse at vi nå fjerner eventuelt grunnlag for mistillit til et så viktig forhold som medisinske vurderinger knyttet til forsikringsforhold, sier underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har lenge ment at forsikringskunder må ha rett til å få en ny medisinsk vurdering etter å ha fått avslag på helse- eller livsforsikring mv. – og har ønsket seg en nøytral klageordning for denne typen produkter.

– Vi er svært glad for at denne intensjonsavtalen kommer på plass og håper vi etter en periode kan se en endret praksis på dette området, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

Det er ventet at Justisdepartementet tidlig i 2008 vil fremme et lovforslag hvor det vil bli stilt krav til saklighet og etterprøvbarhet av avslag på søknad om forsikring.

– Vårt inntrykk er at selskapene praktiserer saklig grunnlag for avslag på forsikring. Vi anser det likevel som positivt at den enkelte kan få en overprøvingsadgang som en ekstra trygghet for at vedkommende er blitt behandlet rettferdig, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Skal sette standard
Nemnda skal ikke foreta individuelle konkrete vurderinger av forsikringssøkerens helsetilstand – og nemnda skal heller ikke selv foreta medisinske vurderinger når det gjelder hvilken fremtidig helserisiko som er knyttet til en bestemt lidelse.

Forsikringsklagenemnda skal kunne utvikle en praksis som setter en standard for hvilke krav som bør stilles til det faktagrunnlaget som selskapene legger til grunn, når de nekter forsikring på grunnlag av fremtidig helserisiko.

Medisinske sakkyndige oppnevnes av partsrepresentantene i styret.

Intensjonsavtalen mellom FNH, Forbrukerrådet og FFO er signert, og vises her frem.

Medisinsk sakkyndige deltar i nemnda og da som ordinært nemndsmedlem når den skal behandle tvister som gjelder om risikovurderingen er saklig begrunnet.

Intensjonsavtalen skal evalueres i løpet av to år.