Ny forsikringsskadenemd

En ny forsikringsskadenemd skal overprøve om forsikringsnekt er saklig
Forbrukerrådet, Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) har forhandlet fram en avtale, der forsikringsskadenemnda skal kunne overprøve sakligheten av avslag på søknad om forsikring, som er begrunnet i vurderingen av fremtidig helserisiko.

Nemnda skal kunne ta stilling til om det faktiske grunnlaget og de vurderingene av dette som selskapet har lagt til grunn ved en forsikringsnektelse, holder mål i forhold til lovens krav til saklig grunn.

En intensjonsavtale er undertegnet av FNH, FFO og Forbrukerrådet. Det tas sikte på at avtalen om nemndene og Forsikringsklagekontoret skal være reforhandlet innen 1. mai 2008. Intensjonsavtalen omhandler produkter der det gjennomføres helsevurdering ved tegning. Avtalen vil gjelde for dødsrisikodekninger, uføredekninger, barneforsikring, kritisk sykdom og helseforsikringer.

Rett til ny medisinsk vurdering
Det er i alles interesse at vi nå fjerner eventuelt grunnlag for mistillit til et så viktig forhold som medisinske vurderinger knyttet til forsikringsforhold, sier underdirektør Lasse Billington i Forbrukerrådet.

Forbrukerrådet og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon har lenge ment at forsikringskunder må ha rett til å få en ny medisinsk vurdering etter å ha fått avslag på helse- eller livsforsikring mv. – og har ønsket seg en nøytral klageordning for denne typen produkter.

– Vi er svært glad for at denne intensjonsavtalen kommer på plass og håper vi etter en periode kan se en endret praksis på dette området, sier generalsekretær Liv Arum i FFO.

Det er ventet at Justisdepartementet tidlig i 2008 vil fremme et lovforslag hvor det vil bli stilt krav til saklighet og etterprøvbarhet av avslag på søknad om forsikring.

– Vårt inntrykk er at selskapene praktiserer saklig grunnlag for avslag på forsikring. Vi anser det likevel som positivt at den enkelte kan få en overprøvingsadgang som en ekstra trygghet for at vedkommende er blitt behandlet rettferdig, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Hovedorganisasjon.

Skal sette standard
Nemnda skal ikke foreta individuelle konkrete vurderinger av forsikringssøkerens helsetilstand – og nemnda skal heller ikke selv foreta medisinske vurderinger når det gjelder hvilken fremtidig helserisiko som er knyttet til en bestemt lidelse.

Forsikringsklagenemnda skal kunne utvikle en praksis som setter en standard for hvilke krav som bør stilles til det faktagrunnlaget som selskapene legger til grunn, når de nekter forsikring på grunnlag av fremtidig helserisiko.

Medisinske sakkyndige oppnevnes av partsrepresentantene i styret.

Intensjonsavtalen mellom FNH, Forbrukerrådet og FFO er signert, og vises her frem.

Medisinsk sakkyndige deltar i nemnda og da som ordinært nemndsmedlem når den skal behandle tvister som gjelder om risikovurderingen er saklig begrunnet.

Intensjonsavtalen skal evalueres i løpet av to år.

Innsatspris til muskelsyke brødre og deres mor

(Kilde: Frambus nyhetsbrev) Ruth Barthel og hennes sønner Per og Lasse får Oslo kommunes råd for funksjonshemmedes innsatspris for 2007. De får prisen for sin mangeårige innsats for synliggjøring og sin store innsats for å vise at det nytter.

På FNs internasjonale dag for funksjonshemmede setter Oslo kommune fokus på synliggjøring og markering. For å vise dette og for å verdsette den ekstraordinære innsatsen mange gjør, har rådet opprettet en egen innsatspris. Innsatsprisen deles ut hvert år og kan gis til bydeler, enkeltpersoner eller virksomheter som har gjort en spesiell innsats for funksjonshemmede.

Innsatsprisen 2007 ble delt ut til Ruth, Per og Lasse Barthel under en markering i Helse- og veldferdsetaten mandag 3. desember 2007.

– De får prisen for sin mangeårige innsats for synliggjøring. Gjennom sitt positive bidrag til samfunnsdebatten har de bidratt til alminneliggjøring av personer med fysiske funksjonsnedsettelser. Deres arbeid har positive ringvirkninger for andre funksjonshemmede og er til inspirasjon for mange, står det i rådets begrunnelse for utdelingen.

Både Per og Lasse er født med muskelsykdommen spinal muskelatrofi, som forårsaker svinn av muskler som styres av nerveceller i ryggmargen. Begge har sittet i rullestol og vært avhengig av assistanse til det meste siden de var små. De har også deltatt i dokumentarserien «Vi er ganske like men helt forskjellige» som er vist på NRK flere ganger.

Les intervju med Per Barthel i Dagbladet

Historisk samarbeidsavtale mellom Husbanken og FFO

(Kilde: FFO Nyhetsbrev) FFM er medlem av paraplyorganisasjonen FFO og FFO undertegnet 24. november en avtale med Husbanken. Formålet med avtalen vil være å styrke samarbeidet mellom Husbanken og FFO. FFO ønsker å tilføre Husbanken et viktig brukerperspektiv på utforming og forvaltning av deres virkemidler, og bidra til at Husbankens satsning på universell utforming og boligsosialt arbeid blir kjent blant brukergruppene.

Husbanken vil bidra finansielt og kompetansemessig til viktige informasjons-, kompetanse- og utredningsprosjekter i FFO-regi, og være en sentral diskusjonspartner for FFO i sitt arbeid for å ivareta funksjonshemmedes interesser innenfor boligsektoren.

Sentrale samarbeidsområder i avtalen er:
• Prioriterte innsatsområder ift Husbankens tildelingsbrev fra departementet.
• Universell utforming av boliger og uteområder

• Sikre at funksjonshemmede med lav inntekt kan etablere seg i bolig og gis mulighet til å beholde boligen.

• Øke brukermedvirkningen på Husbankens virkeområde, med særlig fokus på lokal medvirkning.

• Utvikle attraktive steder for alle.

• Utvikling av lover og regelverk.

• Bidra til at lokale planprosesser ivaretar hensyn til universell utforming og tilbud av rimelige og gode boliger for funksjonshemmede.