Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne

Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF)

Regjeringen oppretter et nytt kontaktutvalg for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne. Det nasjonale kontaktutvalget skal være et drøftingsorgan mellom staten og organisasjonene i arbeidsliv og samfunnsliv, brukerorganisasjoner og forskere.

– Gjennom dette kontaktutvalget skal vi få luftet ideer til politikkutvikling og sikre at fremtidig politikk gir økt likhet og likere muligheter for personer med nedsatt funksjonsevne, sier statssekretær Ahmad Ghanizadeh i barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Første møte i utvalget er berammet våren 2014. Utvalget skal erstatte Statens råd for funksjonshemme­de (SRLF). Møtene ledes av barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementet, og det gjennomføres inntil to møter i året. Sekretariatsansvaret legges som tidligere til Bufdir.

Det nye kontaktutvalget skal ha særskilt oppmerksomhet på:

  • informasjonsutveksling av nye nasjonale/statlige strategier
  • status for utviklingen i samfunns- og arbeidsliv, utdanning, tjenesteyting og forskning
  • status for statlig initierte tiltak og politiske vedtak
  • grunnlag for fremtidig politikkutvikling

Utvalget vil ha atten eksterne medlemmer i tillegg til representanter fra departementene og Bufdir. Følgende organisasjoner vil bli invitert til å delta:

  • partene i arbeidslivet med inntil 10 representanter (Landsorganisasjonen i Norge (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio, Akademikerne og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Kommunenes Sentralforbund (KS), Hovedorganisasjonen Virke, Arbeidsgiverforeningen Spekter, Landbrukets Arbeidsgiverforening))
  • paraplyorganisasjonene (FFO, SAFO og Unge funksjonshemmede) og små frittstående organisasjoner for funksjonshemmede med inntil 4 representanter
  • private og offentlige tjenesteytende tilbydere/virksomheter med 2 representanter
  • universiteter og høgskoler med 2 representanter

kilde: www.regjeringen.no

Del
Click to listen highlighted text!