Velkommen til Foreningen for Muskelsyke   Click to listen highlighted text! Velkommen til Foreningen for Muskelsyke
Oppretthold obligatorisk opplæring i Brukerstyrt Personlig Assistanse!

Oppretthold obligatorisk opplæring i Brukerstyrt Personlig Assistanse!

FFM ser med bekymring på at Helsedirektoratet har gått bort fra kravet om felles opplæring for alle arbeidsledere i BPA. Følgene av at Helsedirektoratet ikke opprettholder kravet om obligatorisk opplæring av nye arbeidsledere i BPA, mener FFM vil gi en uthuling av ordningen.

FFM`s leder Laila Bakke Larsen skriver i et brev til helsedirektoratet i dag følgende:

Oppretthold obligatorisk opplæring i Brukerstyrt Personlig Assistanse

I Veiledning til søknad om stimuleringstilskudd for 2010 kan vi lese at: ”Til orientering arrangerer RO kurs i arbeidslederrollen og vil sende ut invitasjon til kurs.” Dette har Helsedirektoratet senere gått bort fra.

FFM ser med bekymring på at Helsedirektoratet har gått bort fra kravet om felles opplæring for alle arbeidsledere i BPA. Følgene av at Helsedirektoratet ikke opprettholder kravet om obligatorisk opplæring av nye arbeidsledere i BPA, mener FFM vil gi en uthuling av ordningen.

Når den enkelte aktør på markedet får ansvaret for opplæringen, vi dette gi svært forskjellig kvalitet. Sentralstyret i FFM ser det som viktig at én instans har ansvar for opplæringen. Våre erfaringer er at opplæringen gitt av RO er den eneste mange arbeidsledere bygger sin BPA på. Av medlemmene i FFM er det mange som trenger assistanse og som har stor nytte av BPA. De formidler viktigheten av ROs kurs. Det var der de lærte om hva ledelse innbærer, hvilke oppgaver assistentene kan gjøre, hvilke regelverk som gjelder, hva som må avtales med arbeidsgiver og der traff de andre i liknende situasjon.

Det avgjørende for BPA-ordningen er at den tydelig skiller seg fra andre måter å organisere tjenestene på. FFMs medlemmer erfarer at RO presiserer dette og at det er på ROs kurs at de lærer hva BPA er og hvilke krav og plikter som følger ordningen.

Direktoratet har åpnet for at andre enn kommunene, Uloba eller den enkelte arbeidsleder kan være arbeidsgiver for assistenter i en BPA-ordning. FFM er redd for at det kan føre til en enda større uthuling av BPA. Hensikten med BPA er å gi den enkelte arbeidsleder selvbestemmelse, selvstendighet og frihet i hverdagen. I hvor stor grad den enkelte aktør på markedet faktisk tilbyr dette varierer. FFM mener derfor at det må stilles krav til hva kommuner og andre arbeidsgivere må levere for å kunne få/ha arbeidsgiveransvar. Tilbydere må beskrive hvordan de organiserer tilbudet, og hvorvidt dette vil gi en reel BPA slik det er beskrevet i rundskriv og veiledere.

FFM mener at obligatorisk opplæring gitt av RO må opprettholdes. Særlig er det viktig nå som så mange nye aktører er i markedet.

La BPA forbli BPA – La RO gi opplæringen!

Med vennlig hilsen

Foreningen for Muskelske
Laila Bakke-Larsen

Del
Click to listen highlighted text!